Zorg. Btw-plicht personenalarmering

Aanleiding: Wijziging Uitvoeringsbesluit Omzetbelasting per 1 januari 2014

Als onderdeel van het Belastingplan 2014 is in september 2013 aangekondigd dat bejaarden- en zorginstellingen over de vergoeding voor de personenalarmering btw verschuldigd zullen zijn. Met personenalarmering wordt gedoeld op technische faciliteiten die ouderen worden geboden om hulp in te roepen indien daaraan behoefte bestaat. Reden voor het in de heffing betrekken van deze diensten is dat commerciële bedrijven vergelijkbare diensten verrichten als bejaarden- en zorginstellingen en dat een btw-vrijstelling voor laatstgenoemde instellingen tot verstoring van concurrentie zou leiden.

Sinds 1 januari van dit jaar zijn ‘de leveringen en diensten in het kader van personenalarmering’ aldus uitgesloten van de btw-vrijstelling voor ‘instellingen op het gebied van bejaardenzorg voor prestaties die in het bijzonder zijn gericht op het handhaven of bevorderen van de mogelijkheden voor ouderen om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen’.

Toch zijn wij er niet van overtuigd dat de diensten met betrekking tot personenalarmering in alle gevallen leiden tot heffing van btw. De btw-vrijstelling voor zorg verleend aan ‘in een inrichting opgenomen personen’ is onveranderd gebleven. Voor een instelling die zorg verleent aan ouderen om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen, is personenalarmering slechts een onderdeel van die zorg. Het is dan de vraag of de alarmering als afzonderlijke dienst in aanmerking moet worden genomen of dat deze dienst ‘opgaat’ in de vrijgestelde zorg. Daarnaast is de splitsing tussen zorg aan in de inrichting opgenomen personen en bewoners van aanleunwoningen niet terug te vinden in de EU-richtlijnen; het is dan de vraag of deze beperking van de vrijstelling in de Nederlandse wetgeving op basis van de EU-richtlijn wel houdbaar is.

In de praktijk blijkt dat de invulling van de personenalarmering sterk kan verschillen, zo wordt er al dan niet betaald voor de faciliteiten om hulp in te kunnen roepen en wordt de zorg soms door de familie of vrienden verricht en in andere gevallen door de zorginstelling zelf verricht, of juist weer uitbesteed. Het mag duidelijk zijn dat de beantwoording van de vraag of al dan niet btw verschuldigd is sterk afhankelijk is van de specifieke invulling van de feiten en omstandigheden.

[Bron: Besluit]

Dit bericht verscheen in de Nieuwsbrief Btw en Overdrachtsbelasting nr. 5 van maart 2014 van de Adviesgroep Indirecte Belastingen van Caraad Belastingadviseurs.