Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Caraad Belastingadviseurs B.V. en Caraad Compliance Services B.V.

(Ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 01143679 en 57418918)

Algemeen

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
  1. Opdrachtnemer: de partij die de Opdracht aanneemt: Caraad Belastingadviseurs B.V. of Caraad Compliance Services B.V. ingeschreven in het handelsregister onder nummer 01143679 en 57418918, of de beide genoemde B.V.’s gezamenlijk;
  2. Opdrachtgever: de partij die Opdracht geeft;
  3. Opdracht c.q. Overeenkomst: de mondelinge of schriftelijke overeenkomst van Opdracht, waarbij Opdrachtnemer zich jegens Opdrachtgever verbindt om bepaalde werkzaamheden te verrichten.
 2. Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van al degenen die voor Opdrachtnemer werkzaam zijn in het kader van de uitvoering van de Opdracht. Zij kunnen jegens Opdrachtgever hierop een beroep doen.

Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever waarop Opdrachtnemer deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
 2. De Opdrachtgever wordt geacht de toepasselijkheid van deze voorwaarden mede te aanvaarden met betrekking tot aanvullende Opdrachten en vervolgopdrachten aan Opdrachtnemer.
 3. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig voorzover uitdrukkelijk en schriftelijk door Opdrachtnemer aanvaard en gelden slechts voor de overeenkomst waarop zij betrekking hebben.

Opdrachten

 1. Alle Opdrachten van cliënten beschouwt Opdrachtnemer uitsluitend als aan hem als rechtspersoon (Caraad belastingadviseurs B.V. en/of Caraad Compliance Services B.V.) gegeven, ook als het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat een Opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en de werking van artikel 7:407 lid 2, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een Opdracht is gegeven, wordt uitgesloten.
 2. Is de Opdracht geheel of gedeeltelijk aan beide vennootschappen (Caraad belastingadviseurs B.V. en/of Caraad Compliance Services B.V.) gezamenlijk verstrekt dan zijn deze vennootschappen ieder afzonderlijk slechts verbonden voor dat deel van de Opdracht dat door hen ingevolge de Opdracht dient te worden uitgevoerd. Er is geen sprake van hoofdelijke verbondenheid.

Uitvoeringstermijn

Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan geldt deze bij benadering en is dit nimmer een fatale termijn.

Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, ziekte van de door Opdrachtnemer ingeschakelde persoon ter uitvoering van de overeenkomst of van de door Opdrachtnemer ingeschakelde derden, alsmede alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is de verplichtingen na te komen.
 3. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Opdrachtnemer de verplichtingen had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Inschakelen derden

 1. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 2. Opdrachtnemer zal bij het inschakelen van derden steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.
 3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventueel tekortschieten door deze derden.
 4. Het is mogelijk dat personen die in verband met de uitvoering van een Opdracht worden ingeschakeld, hun aansprakelijkheid in verband daarmee willen beperken. Opdrachtnemer gaat ervan uit, en bedingt zo nodig hierbij, dat alle haar gegeven Opdrachten de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens de Opdrachtgever te aanvaarden.

Intellectuele eigendom

 1. Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest, welke zij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de Opdracht van Opdrachtgever, voor zover deze uit de wet voortvloeien.
 2. Het is Opdrachtgever verboden die producten, waaronder mede begrepen adviezen, rapporten, (model)contracten en andere geestesproducten van Opdrachtnemer, één en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Deze geestesprodukten zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Opdrachtgever.
 3. Opdrachtnemer behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Tarieven; kosten; betaling

 1. Opdrachtgever is aan Opdrachtnemer een honorarium alsmede vergoeding van gemaakte kosten verschuldigd overeenkomstig de bij Opdrachtnemer gebruikelijke tarieven, berekeningsmethodieken en werkwijzen. De verschotten bestaan uit de kosten die in het kader van de Opdracht door Opdrachtnemer ten behoeve van de Opdracht(gever) zijn gemaakt.
 2. Bestaat Opdrachtgever uit meerdere (rechts)personen dan zijn zij ter zake van de betaling hoofdelijk verbonden.
 3. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen wordt maandelijks gedeclareerd. De betalingstermijn bedraagt 14 dagen. Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, is over het declaratiebedrag de wettelijke rente verschuldigd. Indien ook na aanmaning betaling uitblijft, zijn buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ter hoogte van vijftien procent (15%) van het declaratiebedrag met een minimum van 100 Euro.
 4. Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan Opdrachtnemer de werkzaamheden ten behoeve van de Opdrachtgever opschorten. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting van werkzaamheden.
 5. Is de Opdracht geheel of gedeeltelijk aan beide vennootschappen (Caraad Belastingadviseurs B.V. of Caraad Compliance Services B.V.) gezamenlijk verstrekt, dan heeft ieder van hen een vorderingsrecht ter zake van dat deel van de Opdracht dat door hen ingevolge de Opdracht dient te worden uitgevoerd.

E-mailberichten

Opdrachtnemer staat niet in voor de juiste en de volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan. Hoewel de informatie in uitgaande e-mailberichten met de meeste zorg zal worden samengesteld, aanvaardt Opdrachtnemer op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor fouten, omissies of andere onjuistheden in deze informatie of voor de gevolgen hiervan, noch is zij aan de inhoud van een e-mailbericht op enigerlei wijze gebonden.

Persoonsgegevens en identiteitsonderzoek

Opdrachtgever is ermee bekend dat Opdrachtnemer op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft):

 1. Verplicht kan zijn om onderzoek naar de identiteit van Opdrachtgever en/of cliënt te doen;
 2. Verplicht kan zijn om bepaalde transacties te melden aan de daarvoor van overheidswege ingestelde autoriteiten.

Indien en voor zover Opdrachtnemer persoonsgegevens verwerkt zal Opdrachtnemer deze – onder strikte geheimhouding - uitsluitend gebruiken ten behoeve van bovenstaande Wwft-activiteiten, alsmede:

 • de uitvoering van de verstrekte of nog te verstrekken opdracht(en);
 • de controle op eventuele belangenconflicten;
 • het bekijken van een aantal, slechts formele, gegevens betreffende de opdracht ten behoeve van interne en externe toetsing (audit) van de processen van Opdrachtnemer door een (intern of extern) auditor.

Aansprakelijkheid

 1. Indien de Opdrachtgever stelt schade te hebben geleden als gevolg van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Opdrachtnemer, dient de Opdrachtgever zowel de tekortkoming als de toerekenbaarheid aan te tonen.
 2. Indien zich bij de uitvoering van een Opdracht onverhoopt een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van Opdrachtnemer leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag dat in het betreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van Opdrachtnemer wordt uitgekeerd. Onder een gebeurtenis als bedoeld in de vorige zin wordt ook een nalaten begrepen.
 3. Indien en voor zover om welke reden ook geen uitkering krachtens de beroepsaansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot het bedrag van het honorarium dat Opdrachtnemer in het kader van die Opdracht heeft ontvangen, althans van dat gedeelte van de Opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Bij Opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden, zulks tot een maximum van 25.000 Euro.
 4. Onder schade wordt uitsluitend verstaan schade aan personen, schade aan zaken en directe vermogensschade. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 5. De aansprakelijkheidsbeperking van dit artikel geldt ook in geval Opdrachtnemer ten onrechte een Opdracht heeft geweigerd en daaruit schade is voortgevloeid.
 6. Wordt de Opdracht uitgevoerd ten behoeve van meer (rechts) personen, dan geldt de beperking van aansprakelijkheid ten aanzien van de Opdracht voor alle betrokken (rechts) personen gezamenlijk. Het is aan die groep van betrokken (rechts)personen zelf om in geval van aansprakelijkheid de maximaal uit te keren schadevergoeding onderling te verdelen
 7. Caraad Belastingadviseurs B.V. is niet verantwoordelijk voor het handelen of nalaten van Caraad Compliance Services B.V. en vice versa. Beide B.V.’s zijn onafhankelijke zelfstandige juridische eenheden. Opdrachtgever kan uitsluitend de vennootschap (Caraad Belastingadviseurs B.V. of Caraad Compliance Services B.V.) aansprakelijk houden aan wie zij de Opdracht heeft verstrekt.
 8. Is de Opdracht geheel of gedeeltelijk aan beide vennootschappen gezamenlijk (Caraad Belastingadviseurs B.V. of Caraad Compliance Services B.V.) verstrekt, dan kan de totale aansprakelijkheid van beide vennootschappen gezamenlijk nooit meer belopen dan de maxima gegeven in deze algemene voorwaarden.
 9. Tenzij zulks uitdrukkelijk in de Opdracht is bepaald, worden door Opdrachtnemer geen beleggingsadviezen verstrekt, hetgeen tevens inhoudt dat zijn uitingen ter zake van enige organisatie en/of beleggingsproduct niet kunnen worden opgevat als beleggingsadviezen.

Aanspraken van derden

De verstrekte Opdrachten worden uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de Opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, verband houdende met de door Opdrachtnemer voor de Opdrachtgever verrichte werkzaamheden, behoudens in het geval dit het gevolg is van opzet of grove schuld van Opdrachtnemer.

Detachering

Naast het overigens in deze voorwaarden bepaalde gelden de volgende bijzondere voorwaarden voor de situatie waarin Opdrachtnemer haar personeel detacheert bij Opdrachtgever:

De Opdrachtgever is als inlener jegens het gedetacheerd personeel verantwoordelijk voor de nakoming van de uit artikelen 7:658 BW en/of 7:611 Burgerlijk Wetboek, de Arbeidsomstandighedenwet en de daarmee samenhangende regelgeving voortvloeiende verplichtingen op het gebied van de veiligheid op de werkplek en goede arbeidsomstandigheden in het algemeen.
De arbeids- en de rusttijden van het gedetacheerd personeel zijn gelijk aan de bij de Opdrachtgever ter zake gebruikelijke tijden en uren, tenzij anders is overeengekomen. De Opdrachtgever staat ervoor in dat de arbeidsduur en de rust- en arbeidstijden van het gedetacheerd personeel voldoen aan de wettelijke vereisten. De Opdrachtgever ziet er voorts op toe dat het gedetacheerd personeel de rechtens toegestane arbeidstijden en de afgesproken arbeidsduur, behoudens incidenteel overwerk, niet overschrijdt.

De Opdrachtgever zal zich ten aanzien van het gedetacheerd personeel bij de uitoefening van leiding en toezicht gedragen op dezelfde zorgvuldige wijze als waartoe hij ten opzichte van zijn eigen personeel gehouden is.
De Opdrachtgever vrijwaart de Opdrachtnemer als uitlener tegen alle schade die de Opdrachtnemer en het gedetacheerd personeel lijdt als gevolg van een schending van haar zorgplicht door de Opdrachtgever als inlener.

Behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de Opdrachtnemer, is de Opdrachtnemer jegens de Opdrachtgever niet aansprakelijk voor fouten van het gedetacheerd personeel in het kader van de uitvoering van de detachering.
De Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die het gedetacheerd personeel aan de Opdrachtgever of aan derden veroorzaakt bij de uitoefening van de werkzaamheden.

Vervaltermijn

Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens Opdrachtnemer in verband met het verrichten van werkzaamheden door Opdrachtnemer, vervallen in ieder geval na één jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Toepasselijk recht en geschillen

De rechtsverhouding tussen de Opdrachtgever en Opdrachtnemer wordt beheerst door het Nederlands recht. Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd van enig geschil tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer kennis te nemen.

Strijdige clausules/voorrang

In het geval deze algemene voorwaarden en de schriftelijke overeenkomst van Opdracht onderling tegenstrijdige voorwaarden bevatten, prevaleren de in de schriftelijke overeenkomst van Opdracht opgenomen voorwaarden. Uitsluitend in de schriftelijke overeenkomst van opdracht kan worden afgeweken van deze algemene voorwaarden.

 

November 2017

Een exemplaar van onze algemene voorwaarden kunt u via deze link downloaden.

Bij twijfel belt u Digna of Jitske. Zij brengen u graag in contact met één van onze fiscale specialisten.

050 210 3640

Recente ontwikkelingen wijziging btw-sportvrijstelling

29 oktober 2018

In het Belastingplan 2019 heeft het kabinet de wijziging van de btw-sportvrijstelling opgenomen. De wijziging van de btw-sportvrijstelling heeft nadelige btw-gevolgen voor de exploitatie van (gemeentelijke) sportaccommodaties. Het ministerie van VWS probeert met een specifieke uitkering…

Lees verder

Belastingplan 2019: wijziging btw-sportvrijstelling dwingt gemeenten tot actie, SPUK uitkering aanvragen!

12 oktober 2018

Gemeenten, sportbedrijven en sportverenigingen kunnen (en moeten) op heel korte termijn inventariseren wat de specifieke gevolgen voor hen zijn vanaf 1 januari 2019. Om een beroep te kunnen doen op de gemeentelijke SPUK uitkering, is een aanvraag nodig vóór 1 december 2018…

Lees verder

Hof van Justitie EG: Formaliteiten staan niet gauw aan de aftrek van btw in de weg

8 oktober 2018

In deze Roemeense zaak was aan een belastingplichtige het recht op aftrek van btw geweigerd op de enkele grond dat het btw-nummer van de belastingplichtige enige tijd inactief was verklaard door de Roemeense belastingdienst…

Lees verder

Hof van Justitie EG: Herziening btw dorpshuis ook bij wisseling van niet-ondernemers naar ondernemersgebruik

8 oktober 2018

Het Hof van Justitie EG heeft een belangrijke uitspraak gedaan over de mogelijkheid tot herziening van de aftrek op een dorpshuis dat deels voor niet-economische en deels voor economische activiteiten werd gebruikt. Een Poolse gemeente had een nieuw dorpshuis laten bouwen en de btw aanvankelijk niet in aftrek gebracht…

Lees verder
caraad-merk-en-payoff