Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Caraad Belastingadviseurs B.V. en Caraad Compliance Services B.V.

(Ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 01143679 en 57418918)

Algemeen

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
  1. Opdrachtnemer: de partij die de Opdracht aanneemt: Caraad Belastingadviseurs B.V. of Caraad Compliance Services B.V. ingeschreven in het handelsregister onder nummer 01143679 en 57418918, of de beide genoemde B.V.’s gezamenlijk.
  2. Opdrachtgever: de partij die Opdracht geeft.
  3. Opdracht c.q. Overeenkomst: de mondelinge of schriftelijke overeenkomst van Opdracht, waarbij Opdrachtnemer zich jegens Opdrachtgever verbindt om bepaalde werkzaamheden te verrichten.
  4. Partijen: Opdrachtgever, opdrachtnemer en eventueel ingeschakelde derden.
 2. Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van al degenen die voor Opdrachtnemer werkzaam zijn in het kader van de uitvoering van de Opdracht. Zij kunnen jegens Opdrachtgever hierop een beroep doen.

Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever waarop Opdrachtnemer deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
 2. De Opdrachtgever wordt geacht de toepasselijkheid van deze voorwaarden mede te aanvaarden met betrekking tot aanvullende Opdrachten en vervolgopdrachten aan Opdrachtnemer.
 3. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig voorzover uitdrukkelijk en schriftelijk door Opdrachtnemer aanvaard en gelden slechts voor de overeenkomst waarop zij betrekking hebben.

Opdrachten

 1. Alle Opdrachten van cliënten beschouwt Opdrachtnemer uitsluitend als aan hem als rechtspersoon (Caraad Belastingadviseurs B.V. en/of Caraad Compliance Services B.V.) gegeven, ook als het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat een Opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en de werking van artikel 7:407 lid 2, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een Opdracht is gegeven, wordt uitgesloten.
 2. Is de Opdracht geheel of gedeeltelijk aan beide vennootschappen (Caraad belastingadviseurs B.V. en/of Caraad Compliance Services B.V.) gezamenlijk verstrekt dan zijn deze vennootschappen ieder afzonderlijk slechts verbonden voor dat deel van de Opdracht dat door hen ingevolge de Opdracht dient te worden uitgevoerd. Er is geen sprake van hoofdelijke verbondenheid.
 3. Opdrachtnemer kan meer werkzaamheden verrichten en aan Opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe de Opdracht is verstrekt, indien deze werkzaamheden voortvloeien uit enige op de Opdracht van toepassing zijnde (inter)nationale wet- of (beroeps)regelgeving.
 4. Alle door Opdrachtnemer uitgevoerde opdrachten zijn gebaseerd op de door de Opdrachtgever verstrekte informatie en vinden hun grondslag in de interpretatie (van Opdrachtnemer) van de op dat moment geldende (fiscale) wetgeving en gepubliceerde rechtspraak. Het is mogelijk dat er in deze wetgeving alsmede jurisprudentie en/of de interpretatie daarvan, al dan niet met terugwerkende kracht, wijzigingen optreden. Opdrachtnemer is niet gehouden Opdrachtgever hiervan op de hoogte te houden en aanvaart geen verantwoordelijkheid voor deze wijzigingen en hieruit voortvloeiende consequenties. Dit geldt ook wanneer er na de afronding van de werkzaamheden, maar voordat uitgevoerde opdrachten door of namens Opdrachtgever zijn opgevolgd dergelijke wijzigingen plaatsvinden.

Uitvoeringstermijn

Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan geldt deze bij benadering en is dit nimmer een fatale termijn.

Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, ziekte van de door Opdrachtnemer ingeschakelde persoon ter uitvoering van de overeenkomst of van de door Opdrachtnemer ingeschakelde derden, alsmede alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is de verplichtingen na te komen.
 3. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Opdrachtnemer de verplichtingen had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Inschakelen derden

 1. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 2. Opdrachtnemer zal bij het inschakelen van derden steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.
 3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventueel tekortschieten door deze derden.
 4. Het is mogelijk dat personen die in verband met de uitvoering van een Opdracht worden ingeschakeld, hun aansprakelijkheid in verband daarmee willen beperken. Opdrachtnemer gaat ervan uit, en bedingt zo nodig hierbij, dat alle haar gegeven Opdrachten de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens de Opdrachtgever te aanvaarden.

Intellectuele eigendom

 1. Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest, welke zij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de Opdracht van Opdrachtgever, voor zover deze uit de wet voortvloeien.
 2. Het is Opdrachtgever verboden die producten, waaronder mede begrepen adviezen, rapporten, computerprogramma’s, software, apps, (model)contracten en andere geestesproducten van Opdrachtnemer, één en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Deze geestesproducten zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Opdrachtgever.
 3. Opdrachtnemer behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 4. Indien Opdrachtnemer aan Opdrachtgever computerprogramma’s, software of apps in gebruik geeft, houdt dat gebruik een niet-exclusief gebruiksrecht in en eindigt dat gebruiksrecht van rechtswege bij het einde van de termijn waarvoor door Opdrachtgever een vergoeding is betaald of verschuldigd aan Opdrachtnemer.

Tarieven; kosten; betaling

 1. Opdrachtgever is aan Opdrachtnemer een honorarium alsmede vergoeding van gemaakte kosten verschuldigd overeenkomstig de bij Opdrachtnemer gebruikelijke tarieven, berekeningsmethodieken en werkwijzen. De verschotten bestaan uit de kosten die in het kader van de Opdracht door Opdrachtnemer ten behoeve van de Opdracht(gever) zijn gemaakt.
 2. Bestaat Opdrachtgever uit meerdere (rechts)personen dan zijn zij ter zake van de betaling hoofdelijk verbonden.
 3. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen wordt maandelijks gedeclareerd. De betalingstermijn bedraagt 30 dagen. Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, is over het declaratiebedrag de wettelijke rente verschuldigd. Indien ook na aanmaning betaling uitblijft, zijn buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ter hoogte van vijftien procent (15%) van het declaratiebedrag met een minimum van 100 Euro.
 4. Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan Opdrachtnemer de werkzaamheden ten behoeve van de Opdrachtgever opschorten. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting van werkzaamheden.
 5. Is de Opdracht geheel of gedeeltelijk aan beide vennootschappen (Caraad Belastingadviseurs B.V. of Caraad Compliance Services B.V.) gezamenlijk verstrekt, dan heeft ieder van hen een vorderingsrecht ter zake van dat deel van de Opdracht dat door hen ingevolge de Opdracht dient te worden uitgevoerd.

Internetgebruik

Partijen kunnen met elkaar communiceren via elektronische communicatiemiddelen. Partijen erkennen dat aan het gebruik van elektronische communicatiemiddelen risico’s kleven zoals – maar niet beperkt tot – vervorming, vertraging, onderschepping, manipulatie en virussen. Partijen stellen hierbij vast jegens elkaar niet aansprakelijk te zullen zijn voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen ten gevolge van het gebruik van elektronische communicatiemiddelen. Dat geldt eveneens voor het gebruik dat wij van elektronische communicatiemiddelen – ongeacht de vorm daarvan – maken in onze contacten met derden waaronder begrepen de (Nederlandse) Belastingdienst(en). Partijen zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s.

Persoonsgegevens en identiteitsonderzoek

Opdrachtgever is ermee bekend dat Opdrachtnemer op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) of anderszins van overheidswege:

 1. verplicht kan zijn om onderzoek naar de identiteit van Opdrachtgever en/of cliënt te doen;
 2. verplicht kan zijn om bepaalde transacties te melden aan de daarvoor van overheidswege ingestelde autoriteiten.

Indien en voor zover Opdrachtnemer persoonsgegevens verwerkt zal Opdrachtnemer deze – onder strikte geheimhouding – uitsluitend gebruiken ten behoeve van bovenstaande Wwft-activiteiten, alsmede:

 • de uitvoering van de verstrekte of nog te verstrekken opdracht(en);
 • de controle op eventuele belangenconflicten;
 • het bekijken van een aantal, slechts formele, gegevens betreffende de opdracht ten behoeve van interne en externe toetsing (audit) van de processen van Opdrachtnemer door een (intern of extern) auditor.

Opdrachtgever zal op verzoek alle informatie en documentatie aan Opdrachtnemer verstrekken die nodig is om het cliëntenonderzoek te verrichten ingevolge de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (‘WWFT’) of anderszins van overheidswege. De beoordeling of de identificatie en de verificatie overeenkomstig de WWFT geschiedt, is voorbehouden aan Opdrachtnemer.

Mandatory Disclosure Rules/DAC6

Opdrachtgever is ermee bekend dat Opdrachtnemer op grond de Europese richtlijn Mandatory Disclosure Rules en de Wet op de internationale bijstandverlening bij heffing van belastingen (WIB) melding moet maken bij de Belastingdienst van meldingsplichtige grensoverschrijdende fiscale constructies. Opdrachtnemer kan naar eigen inzicht bepalen of melding wordt gedaan bij de Belastingdienst van een advies of structuur, wanneer deze melding plaatsvindt en wat de inhoud daarvan is. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever informeren over de melding of over het voornemen te melden. Daarnaast is Opdrachtnemer mogelijk verplicht de Belastingdienst te informeren over de namen van de personen en belanghebbenden die bij het advies of de structuur zijn betrokken. Opdrachtgever zal Opdrachtnemer niet belemmeren om te allen tijde te voldoen aan voornoemde verplichtingen uit hoofde van deze of toekomstige wet- of regelgeving en Opdrachtnemer zal zich onverkort aan deze verplichtingen houden om, op wat voor rechtsgebied dan ook, adviezen of structuren aan de desbetreffende autoriteiten te melden. De kosten van een de beoordeling en de melding zullen aan u in rekening worden gebracht op basis van uren x tarief.

Geheimhouding en data protection

 1. Tenzij (i) enige bepaling uit (inter)nationale wet- of (beroeps)regelgeving Opdrachtnemer tot bekendmaking verplicht; of (ii) Opdrachtnemer of personen verbonden aan of werkzaam bij Opdrachtnemer optreden in een tucht-, civiel-, bestuurs- en/of strafrechtelijke procedure waarbij deze informatie van belang kan zijn, zullen Opdrachtnemer en de door Opdrachtnemer ingezette personen vertrouwelijke informatie en persoonsgegevens niet openbaren of aan andere derden dan genoemd in lid 2 verstrekken.
 2. Opdrachtgever stemt ermee in dat in het kader van: (i) een Opdracht door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekt, (ii) het voldoen aan op Opdrachtnemer rustende wettelijke verplichtingen, (iii) kwaliteit waarborging, en (iv) interne zakelijke doeleinden, Opdrachtnemer vertrouwelijke informatie en persoonsgegevens betreffende Opdrachtgever en/of personen (voorheen) werkzaam bij, of voor, of verbonden aan Opdrachtgever, de cliënten of derden, verwerken, waaronder begrepen het delen van deze gegevens met: (a) indien noodzakelijk, partijen betrokken bij de uitvoering van de Opdracht; en (b) verzekeraars of juridisch of financieel adviseurs van Opdrachtnemer.
 3. Opdrachtnemer zal passende maatregelen nemen om de vertrouwelijke informatie en persoonsgegevens te beschermen en de door Opdrachtnemer in te schakelen derden en medewerkers inlichten over het vertrouwelijke karakter van de informatie.
 4. Verwerking van persoonsgegevens door Opdrachtnemer vindt plaats conform de toepasselijke (inter)nationale wet- en (beroeps)regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.
 5. Tenzij sprake is van (inter)nationale wet- of (beroeps)regelgeving die Opdrachtgever verplicht tot openbaarmaking of tenzij door Opdrachtnemer voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal Opdrachtgever informatie met betrekking tot de Opdracht, de inhoud van rapporten, adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen van Opdrachtnemer, niet openbaren of aan derden verstrekken.
 6. Partijen zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hen in te schakelen derden.
 7. Opdrachtnemer is gerechtigd tot het vermelden van naam en logo van Opdrachtgever op de website van Opdrachtnemer ter indicatie van de ervaring. Daarnaast is het Opdrachtnemer toegestaan de organisatie van Opdrachtgever te vermelden aan (potentiële) opdrachtgevers, waarbij Opdrachtnemer ook in hoofdlijnen de verrichte opdrachten mag noemen; zoveel als mogelijk zal Opdrachtnemer vooraf overleg met Opdrachtgever hebben over de wijze waarop dit plaatsvindt.

Aansprakelijkheid

 1. Indien de Opdrachtgever stelt schade te hebben geleden als gevolg van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Opdrachtnemer, dient de Opdrachtgever zowel de tekortkoming als de toerekenbaarheid aan te tonen.
 2. Indien zich bij de uitvoering van een Opdracht onverhoopt een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van Opdrachtnemer leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag dat in het betreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van Opdrachtnemer wordt uitgekeerd. Onder een gebeurtenis als bedoeld in de vorige zin wordt ook een nalaten begrepen.
 3. Indien en voor zover om welke reden ook geen uitkering krachtens de beroepsaansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot het bedrag van het honorarium dat Opdrachtnemer in het kader van die Opdracht heeft ontvangen, althans van dat gedeelte van de Opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Bij Opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden, zulks tot een maximum van 25.000 Euro.
 4. Onder schade wordt uitsluitend verstaan schade aan personen, schade aan zaken en directe vermogensschade. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 5. De aansprakelijkheidsbeperking van dit artikel geldt ook in geval Opdrachtnemer ten onrechte een Opdracht heeft geweigerd en daaruit schade is voortgevloeid.
 6. Wordt de Opdracht uitgevoerd ten behoeve van meer (rechts) personen, dan geldt de beperking van aansprakelijkheid ten aanzien van de Opdracht voor alle betrokken (rechts) personen gezamenlijk. Het is aan die groep van betrokken (rechts)personen zelf om in geval van aansprakelijkheid de maximaal uit te keren schadevergoeding onderling te verdelen.
 7. Caraad Belastingadviseurs B.V. is niet verantwoordelijk voor het handelen of nalaten van Caraad Compliance Servies B.V. en vice versa. Beide B.V.’s zijn onafhankelijke zelfstandige juridische eenheden. Opdrachtgever kan uitsluitend de vennootschap (Caraad Belastingadviseurs B.V. of Caraad Compliance Services B.V.) aansprakelijk houden aan wie zij de Opdracht heeft verstrekt.
 8. Is de Opdracht geheel of gedeeltelijk aan beide vennootschappen gezamenlijk (Caraad Belastingadviseurs B.V. of Caraad Compliance Services B.V.) verstrekt, dan kan de totale aansprakelijkheid van beide vennootschappen gezamenlijk nooit meer belopen dan de maxima gegeven in deze algemene voorwaarden.
 9. Tenzij zulks uitdrukkelijk in de Opdracht is bepaald, worden door Opdrachtnemer geen beleggingsadviezen verstrekt, hetgeen tevens inhoudt dat zijn uitingen ter zake van enige organisatie en/of beleggingsproduct niet kunnen worden opgevat als beleggingsadviezen.
 10. Opdrachtgever en/of groepsentiteiten van Opdrachtgever zullen eventuele vorderings- en verhaalsrechten uitsluitend uitoefenen tegen Opdrachtnemer en niet tegen (bestuurders en/of directeuren van) aandeelhouders, bestuurders, directeuren of werknemers van Opdrachtnemer.

Aanspraken van derden

De verstrekte Opdrachten worden uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de Opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, verband houdende met de door Opdrachtnemer voor de Opdrachtgever verrichte werkzaamheden, behoudens in het geval dit het gevolg is van opzet of grove schuld van Opdrachtnemer.

Detachering

Naast het overigens in deze voorwaarden bepaalde gelden de volgende bijzondere voorwaarden voor de situatie waarin Opdrachtnemer haar personeel detacheert bij Opdrachtgever:

De Opdrachtgever is als inlener jegens het gedetacheerd personeel verantwoordelijk voor de nakoming van de uit artikelen 7:658 BW en/of 7:611 Burgerlijk Wetboek, de Arbeidsomstandighedenwet en de daarmee samenhangende regelgeving voortvloeiende verplichtingen op het gebied van de veiligheid op de werkplek en goede arbeidsomstandigheden in het algemeen.

De arbeids- en de rusttijden van het gedetacheerd personeel zijn gelijk aan de bij de Opdrachtgever ter zake gebruikelijke tijden en uren, tenzij anders is overeengekomen. De Opdrachtgever staat ervoor in dat de arbeidsduur en de rust- en arbeidstijden van het gedetacheerd personeel voldoen aan de wettelijke vereisten. De Opdrachtgever ziet er voorts op toe dat het gedetacheerd personeel de rechtens toegestane arbeidstijden en de afgesproken arbeidsduur, behoudens incidenteel overwerk, niet overschrijdt.

De Opdrachtgever zal zich ten aanzien van het gedetacheerd personeel bij de uitoefening van leiding en toezicht gedragen op dezelfde zorgvuldige wijze als waartoe hij ten opzichte van zijn eigen personeel gehouden is.

De Opdrachtgever vrijwaart de Opdrachtnemer als uitlener tegen alle schade die de Opdrachtnemer en het gedetacheerd personeel lijdt als gevolg van een schending van haar zorgplicht door de Opdrachtgever als inlener.

Behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de Opdrachtnemer, is de Opdrachtnemer jegens de Opdrachtgever niet aansprakelijk voor fouten van het gedetacheerd personeel in het kader van de uitvoering van de detachering.

De Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die het gedetacheerd personeel aan de Opdrachtgever of aan derden veroorzaakt bij de uitoefening van de werkzaamheden.

Vervaltermijn

Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens Opdrachtnemer in verband met het verrichten van werkzaamheden door Opdrachtnemer, vervallen in ieder geval na één jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Toepasselijk recht en geschillen

De rechtsverhouding tussen de Opdrachtgever en Opdrachtnemer wordt beheerst door het Nederlands recht. Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd van enig geschil tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer kennis te nemen.

Strijdige clausules/voorrang

In het geval deze algemene voorwaarden en de schriftelijke overeenkomst van Opdracht onderling tegenstrijdige voorwaarden bevatten, prevaleren de in de schriftelijke overeenkomst van Opdracht opgenomen voorwaarden. Uitsluitend in de schriftelijke overeenkomst van opdracht kan worden afgeweken van deze algemene voorwaarden.

Februari 2021

Een exemplaar van onze algemene voorwaarden kunt u via deze link downloaden.