Privacy

Privacy Statuut Caraad Belastingadviseurs B.V. en Caraad Compliance Services B.V.

Caraad Belastingadviseurs B.V. en Caraad Compliance Services B.V. zijn verantwoordelijk voor het zorgvuldig en behoorlijk verwerken van uw persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende privacywetgeving. In dit privacy statuut wordt uitvoering gegeven aan de in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens beide genoemde vennootschappen verwerken.

Waar in dit Privacy Statuut wordt gesproken over Caraad en/of over ‘wij’ wordt zowel gedoeld op Caraad Belastingadviseurs B.V. als op Caraad Compliance Services B.V.

Grondslagen voor de verwerking

Caraad verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u te kunnen communiceren. Ook kunt u zich aanmelden voor het ontvangen van een nieuwsbrief of andere vormen van communicatie-uitingen van Caraad.

Wij verwerken de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

  • Het uitvoeren van de aan ons verstrekte en te verstrekken opdracht(en).
  • Het innen van declaraties.
  • Het voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen.
  • Marketing- en communicatieactiviteiten.
  • Werving en selectie (sollicitatie).

Wij verwerken deze persoonsgegevens op basis van één dan wel meerdere van de volgende wettelijke grondslagen:

  • Uitvoering van een overeenkomst.
  • Verkregen toestemming van betrokkene(n).
  • Gerechtvaardigd belang.
  • Wettelijke verplichting.

Caraad zal nooit meer persoonsgegevens vragen en langer bewaren dan voor het doel noodzakelijk is.

Het delen van uw gegevens

Caraad deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden, dan wel indien daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met de derde partij die namens en in opdracht van Caraad uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij zich jegens Caraad verbindt tot naleving van de AVG.

Beveiliging

Caraad hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Caraad gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zullen wij in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Bewaartermijn

Caraad bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Data-analyse en cookies

Voor de meting van webstatistieken verzamelen wij anonieme gegevens over het gebruik van deze website. Door analyse van de verzamelde gegevens kan de website worden verbeterd en kunnen wij onze dienstverlening verder optimaliseren. De verzamelde gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt of aan derden ter beschikking gesteld.

Het gaat om de volgende gegevens: uw IP-adres, het adres van uw internetprovider, de browser die u gebruikt (zoals Internet Explorer of Firefox), het tijdstip en de duur van uw bezoek en welke pagina’s u heeft bezocht. Ook wordt gebruikgemaakt van cookies. Een cookie is een bestand dat op uw computer wordt opgeslagen en waarmee u bij een vervolgbezoek op onze website kunt worden herkend. Cookies bevatten slechts een uniek nummer en geen persoonsgegevens. Wij gebruiken IP-adressen en cookies niet om u persoonlijk te identificeren. Cookies kunnen niet worden gebruikt om u op websites van derden te identificeren. Als u bezwaar heeft tegen het gebruik van cookies, dan kunt u dit in uw browser instellen.

Privacy rechten van betrokkenen

U heeft het recht ons te verzoeken om inzage, rectificatie, verwijdering, beperking en overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens. Indien u gebruik wenst te maken van deze rechten kunt u contact met ons opnemen. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan Caraad Belastingadviseurs B.V. dan wel aan Caraad Compliance Services B.V., beiden via onderstaand postadres:

Postbus 11008
9700 CA Groningen

U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit: de Autoriteit Persoonsgegevens (‘AP’). Meer informatie hierover vindt u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijziging privacy statuut

Caraad heeft het recht de inhoud van dit privacy statuut op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statuut worden op de website caraad.com gepubliceerd.

Groningen, juli 2018.

Caraad Belastingadviseurs B.V.
Caraad Compliance Services B.V.