Vrijstelling dividendbelasting voor instellingen in de publieke sector eindelijk geformaliseerd.

Instellingen in de publieke sector, zoals gemeenten, provincies en verschillende zorginstellingen zijn niet of gedeeltelijk onderworpen aan de heffing van vennootschapsbelasting. Dit heeft onder meer tot gevolg dat op dividenduitkeringen aan deze instellingen 15% dividendbelasting moet worden ingehouden. Deze inhouding kunnen de instellingen dan veelal weer bij de Belastingdienst terugvragen. Deze systematiek zorgt voor administratieve lasten bij de betrokken partijen en ook tot een liquiditeitsnadeel.

In verband met de introductie van de Vpb-plicht van overheidslichamen was dit probleem al onderkend en dit zou gerepareerd worden middels een specifieke vrijstelling. Door de beoogde afschaffing van de dividendbelasting is deze echter nooit geformaliseerd. Middels een recent besluit is alsnog aangekondigd dat de inhoudingsvrijstelling ingaat per 1 januari 2024 .
De vrijstelling geldt ook voor andere lichamen die (deels) niet zijn onderworpen aan de Vpb alsmede voor vergelijkbare objectief of subjectief vrijgestelde buitenlandse lichamen.

De betrokken instelling zal wel dienen te beschikken over een kwalificatiebeschikking. Deze beschikking stelt kortweg dat de betrokken aandelen of winstbewijzen waarop de uitkering plaatsvindt niet in de Vpb-plichtige activiteiten van de instelling vallen. Deze beschikking kan (digitaal) bij de Belastingdienst worden opgevraagd en heeft in principe een geldigheidsduur van vier jaar.

Buiten de toepassing van de inhoudingsvrijstelling blijft ook de oude teruggaafregeling van kracht. Lopende verzoeken tot teruggaaf zullen derhalve op basis van de oude regeling worden afgehandeld.

Heeft u vragen over de regeling of over het verkrijgen van een kwalificatiebeschikking dan kunt u contact opnemen met één van de onderstaande personen.

Tim VintgesRutger Hotsma
06 410 099 9906 533 550 71
tvintges@caraad.comrhotsma@caraad.com
Rutger Hotsma