Wijzigingen Werkkostenregeling 2015

Recent is bekend gemaakt dat de werkkostenregeling per 1 januari 2015 op belangrijke punten wordt gewijzigd. Daarnaast is bekend gemaakt dat de invoering niet nogmaals uitgesteld wordt. De verplichte toepassing van de werkkostenregeling per 1 januari 2015 staat daarmee vast.

In dit artikel geven wij een beknopt overzicht van de voorgenomen wijzigingen. Belangrijk om op te merken is dat het enkel nog een vooraankondiging op hoofdlijnen betreft. De voorgestelde wijzigingen zullen nader worden uitgewerkt in wetsvoorstellen die met Prinsjesdag gepubliceerd zullen worden. Deze wetsvoorstellen zullen pas wet worden nadat deze zijn goedgekeurd door de Tweede en Eerste Kamer.

Doel van de voorgestelde wijzigingen is het vereenvoudigen van de werkkostenregeling. In dat kader wordt voorgesteld:

 • Een beperkte introductie van het
  noodzakelijkheidscriterium;
 • Een jaarlijkse afrekensystematiek;
 • Een concernregeling;
 • Een vrijstelling voor branche-eigen producten;
 • Het wegnemen van onderscheid
  tussen vergoedingen, verstrekkingen en
  terbeschikkingstellingen;
 • Een verlaging van de vrije ruimte van 1,5%
  naar 1,2%;
 • Het berekenen van de gemiddelde BTW-druk
  over verschillende voorzieningen uit de vrije
  ruimte.

De voorgestelde wijzigingen zijn nader toegelicht in een brief van de Staatssecretaris van Financiën aan de Tweede Kamer. Belangrijk om op te merken is dat de voorgestelde wijzigingen (vooralsnog) in werking zullen treden per 1 januari 2015. Dat kan betekenen dat het voordelig kan zijn om bepaalde vergoedingen dan wel verstrekkingen uit te stellen tot 2015.

Dit bericht verscheen in de Nieuwsbrief Btw en Overdrachtsbelasting nr. 6 van juli 2014 van de Adviesgroep Indirecte Belastingen van Caraad Belastingadviseurs.