Wetsvoorstel vennootschapsbelasting voor overheidsondernemingen

Hierbij ontvangt u een speciale editie van de Nieuwsbrief van Caraad Belastingadviseurs over het onderwerp Vennootschapsbelasting voor overheidsondernemingen. Op 14 april 2014 is het concept wetsvoorstel gepubliceerd waarin deze belastingplicht is beschreven. Dit wetsvoorstel maakt veel duidelijk over de aard en omvang van de belastingplicht van overheidsondernemingen zoals die vanaf 1 januari 2015 in de wetgeving zal worden opgenomen.

Het wetsvoorstel

Het huidige uitgangspunt dat er behoudens enkele uitzonderingen geen sprake is van belastingplicht voor overheidsondernemingen wordt in het wetsvoorstel omgekeerd. De hoofdregel wordt namelijk dat ondernemingen van publiekrechtelijke lichamen belastingplichtig worden met uitzondering van een aantal situaties. Bijzonder daarbij is dat het overheidslichaam (bijv. een gemeente) niet zelf de belastingplichtige is, maar dat elke afzonderlijke onderneming van dat lichaam een (belastingplichtige) onderneming vormt die zelfstandig aangifte vennootschapsbelasting moet doen.

In het wetsvoorstel zijn door middel van vrijstellingen belangrijke grenzen aan de belastingplicht gesteld. Zo worden ‘interne’ diensten ten behoeve van de eigen organisatie, zoals een eigen reprodienst, niet in de heffing betrokken evenals waar het de uitoefening van specifieke overheidstaken betreft (zoals de inzameling van huishoudelijk afval). Bij de afbakening van het begrip overheidstaken wordt aangesloten bij de uitleg die daaraan in de btw-wetgeving wordt gegeven. Om samenwerking tussen overheden fiscaal niet te belemmeren wordt bovendien voorzien in een (ruime) vrijstelling voor samenwerkingsverbanden. Tenslotte kent het wetsvoorstel specifieke vrijstellingen voor bekostigd onderwijs, academische ziekenhuizen en voor zeehavenbeheerders.

Klik hier voor de tekst van het wetsvoorstel en de memorie van toelichting daarop.

Wat te doen

Het voorliggende wetsvoorstel biedt inzicht in de omvang van de belastingplicht en in de mogelijkheden om (de omvang van) deze belastingplicht te sturen. Het is verstandig om zo spoedig mogelijk zelf kennis en kunde op te doen zodat het proces al meteen goed kan worden geborgd in de eigen organisatie. Wij begeleiden u graag door het delen van onze jarenlange kennis en ervaring op het gebied van de vennootschapsbelasting en de btw-wetgeving.

Actualiteitenmiddag Vennootschapsbelasting Overheidsbedrijven

In vervolg op onze eerdere actualiteitenmiddag uit het najaar van 2013 organiseert Caraad Belastingadviseurs opnieuw een actualiteitenmiddag. In deze middag wordt het concept wetsvoorstel toegelicht door onze fiscale specialisten vanuit een praktische invalshoek.

Voor het eerst kan er commentaar worden ingebracht op het wetsvoorstel; relevante uitkomsten en inzichten uit deze actualiteitenmiddag zullen wij als reactie inbrengen. Wij rekenen derhalve op uw komst en actieve deelname! De uitnodiging voor deze bijeenkomst volgt binnenkort.

[Bron: Internetconsultatie]

Dit bericht verscheen in de Extra Nieuwsbrief van april 2014 van Caraad Belastingadviseurs.