Voorkom per 1 januari 2020 een onverwacht hoge WW-premie!

Per 1 januari 2020 treedt de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in werking. Ongetwijfeld heeft u zich ingelezen en heeft u inmiddels een beeld van de impact van de WAB op uw organisatie. Toch is er recent een aandachtspunt aan het licht gekomen, waardoor u mogelijk vóór 1 januari nog actie moet ondernemen om een onverwacht fors hogere WW-premie te voorkomen!

Onlangs is een belangrijk aandachtspunt gesignaleerd in een kennisdocument van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de WAB met uitwerking voor de loonaangifte van u als werkgever. Wij hebben hier in samenwerking met de arbeidsrechtadvocaten van Trip Advocaten & Notarissen naar gekeken. Hieronder wordt toegelicht wat de uitwerking van de WAB op de loonaangifte is en waar u mogelijk nog actie moet ondernemen.

Wat verandert er vanaf 1 januari 2020 in de loonaangifte door de WAB?

De WAB poogt een evenwicht te brengen bij de keuze van werkgevers tussen werknemers met een tijdelijk (flexibel) dienstverband of met een vast dienstverband. Om het aantrekkelijker te maken om iemand in vaste dienst te nemen, wordt de WW-premie gedifferentieerd.

De contractvorm gaat bepalen of een hoge of lage WW-premie van toepassing is; de huidige verdeling tussen de Awf- en sectorpremie vervalt. Op Prinsjesdag is bepaald dat dit voor werknemers met een vaste arbeidsovereenkomst 2,94% zal zijn, tegenover 7,95% voor werknemers met een tijdelijke (flexibele) arbeidsovereenkomst; een verschil van iets meer dan 5 procentpunten.

Waar ligt nu mogelijk een actiepunt voor u?

In het kennisdocument over de WAB van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is aangegeven dat wanneer een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is gesloten en die van rechtswege overgaat in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd zonder dat de schriftelijke arbeidsovereenkomst is aangepast aan de nieuwe situatie, de werkgever ook de hoge WW-premie is verschuldigd.

Bij overgaan van tijdelijk (flexibel) naar vast wordt in de praktijk veelal alleen een bevestigingsbrief gestuurd aan de werknemer. Dat is arbeidsrechtelijk voldoende, maar in de uitleg van het ministerie lijkt met een dergelijke bevestigingsbrief niet te worden voldaan aan het schriftelijkheidsvereiste voor de lage WW-premie. Dat betekent dat u bij een vast dienstverband ongemerkt toch de hoge WW-premie verschuldigd kunt zijn. Ter illustratie: voor een werknemer met een bruto jaarsalaris van € 30.000, bent u in dat geval € 1.500 extra WW-premie verschuldigd. Bij meerdere werknemers of werknemers met een hoger loon loopt het financieel risico uiteraard nog (veel) verder op.

De vraag die kan opkomen bij u is of de soep zo heet gegeten wordt als zij nu lijkt te worden opgediend, maar de tekst van het kennisdocument is helder. Om onaangename verrassingen te voorkomen, adviseren wij u dan ook om nog vóór 1 januari na te gaan of werknemers die van een tijdelijk (flexibel) dienstverband zijn overgegaan – of zullen overgaan – naar een vast dienstverband, ook daadwerkelijk over een schriftelijk vastgelegde arbeidsovereenkomst beschikken die voldoet. En als die er niet is of onduidelijk is of wat er is voldoet, neem actie in de komende resterende weken van 2019. Dan heeft u zekerheid dat u niet (onnodig) een te hoge WW-premie betaalt voor uw werknemers met een vaste arbeidsovereenkomst.

Wilt u meer weten?

Neem hiervoor contact op met ons of rechtstreeks met Eef van de Wiel of Joost Funke van Trip Advocaten & Notarissen.

Wietze HoekstraDavid SavenijeEdwin Mosselaar
06 429 195 5506 835 552 2606 535 986 63
whoekstra@caraad.comdsavenije@caraad.comemosselaar@caraad.com
Wietze Hoekstra
David Savenije
Edwin Mosselaar