Vennootschapsbelasting gemeenten

Op Prinsjesdag is het wetsvoorstel ‘Wet modernisering vpb-plicht overheidsondernemingen’ gepubliceerd. In september hebben wij daaraan een speciale editie van de nieuwsbrief gewijd. Indien u deze nieuwsbrief niet heeft ontvangen, kunt u deze opvragen via info@caraad.com.

Het wetsvoorstel houdt in dat ondernemingsactiviteiten van overheden onderworpen zullen zijn aan de Wet op de vennootschapsbelasting 1969. Het is de bedoeling dat de wet op 1 januari 2016 van kracht wordt. Overheidslichamen (met name gemeenten, provincies, waterschappen), dochterondernemingen en samenwerkingsverbanden van die lichamen moeten het jaar 2015 benutten om zich voor te bereiden op deze belastingplicht.

Een belangrijke wijziging van het wetsvoorstel ten opzichte van het in het voorjaar gepubliceerde concept-wetsvoorstel is dat de ondernemingsactiviteiten als één onderneming worden aangemerkt. Het gevolg is dat de positieve en negatieve resultaten van de diverse ondernemingen met elkaar kunnen worden gesaldeerd en slechts per lichaam één aangifte Vpb hoeft te worden ingediend.

Of dit wetsvoorstel in ongewijzigde vorm wordt aangenomen, moet worden afgewacht. Wij houden er rekening mee dat er nog aanpassingen zullen plaatsvinden. Dit is overigens geen aanleiding om de definitieve regelgeving af te wachten. De tijd tot 1 januari 2016 is kort en wij raden gemeenten, provincies e.d. daarom aan op korte termijn te starten met een inventarisatie van alle (mogelijk) belastbare activiteiten van zichzelf alsmede van de rechtspersonen waarin zij deelnemen.

[Bron: Wetsvoorstel]

Dit bericht verscheen in de Nieuwsbrief Btw en Overdrachtsbelasting nr. 7 van oktober 2014 van de Adviesgroep Indirecte Belastingen van Caraad Belastingadviseurs.