Update Wetsvoorstel Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen

Hierbij ontvangt u een speciale editie van de Nieuwsbrief van Caraad Belastingadviseurs over het onderwerp Vennootschapsbelasting voor overheidsondernemingen.

Wetsvoorstel Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen

Een korte update naar aanleiding van Prinsjesdag:

 • Uitgangspunt blijft dat belastingplicht slechts aan de orde is indien ondernemingsactiviteiten kunnen worden onderkend. Voor BV’s en NV’s geldt bij fictie dat zij een onderneming drijven.
 • Het publiekrechtelijk lichaam is volgens het nieuwe voorstel zelf de belastingplichtige. De ondernemingsactiviteiten binnen het lichaam worden als één gezamenlijkheid behandeld zodat plussen en minnen kunnen worden gesaldeerd. Dit houdt ook in dat één aangifte vennootschapsbelasting moet worden ingediend.
 • Voor onderwijs, academische ziekenhuizen en havenbedrijven gelden subjectieve vrijstellingen die op onderdelen zijn verruimd ten opzichte van eerdere stukken.
 • De nu geformuleerde vrijstellingen zijn niet meer vormgegeven als een subjectvrijstelling maar als een objectvrijstelling (de activiteit is vrijgesteld, niet het lichaam).
  • De wet geeft nu vrijstellingen voor:
  • Interne activiteiten / Quasi-inbesteding.
  • Overheidstaken (tenzij in concurrentie wordt getreden met private ondernemingen).
  • Samenwerkingsverbanden.
 • De vrijstelling voor samenwerkingsverbanden is ten opzichte van het eerdere wetsvoorstel het meest gewijzigd. De vrijstelling geldt indien is voldaan aan alle van de hierna genoemde voorwaarden:
  • De activiteiten van het samenwerkingsverband worden verricht voor de a) onmiddellijk of middellijk participerende publiekrechtelijke rechtspersonen dan wel b) onmiddellijk of middellijk participerende privaatrechtelijke overheidslichamen of c) niet participerende privaatrechtelijke overheidslichamen van participerende publiekrechtelijke rechtspersoon.
  • De activiteiten bij de participanten die in het samenwerkingsverband deelnemen niet tot belastingplicht zouden hebben geleid of zouden zijn vrijgesteld als zij de activiteiten zelf zouden hebben verricht.
  • Ten slotte moeten de deelnemers naar evenredigheid van de afname van de activiteiten van het samenwerkingsverband bijdragen in de kosten van het samenwerkingsverband.
 • De winstdrempel van € 15.000 uit het eerdere wetsvoorstel is verwijderd.
 • Meer dan voorheen wordt aangesloten bij de al bestaande belastingplicht van Stichtingen en Verenigingen.

Wat betekent dit in de praktijk:
Het kabinet zal naar het lijkt geen invulling gaan geven aan de verschillende begrippen. In overleg met belangenorganisaties wordt wel nader overleg gevoerd en afspraken gemaakt.
In tegenstelling tot hetgeen het kabinet suggereert zien wij in de wijzigingen op het wetsvoorstel ten opzichte van het concept nog niet een vermindering van de administratieve lasten. Naar ons idee moet van een ondernemingsactiviteit nog steeds cijfermatig inzicht worden verkregen waarbij pas in de (fiscale) resultatenrekening een beoordeling kan worden gemaakt van de belastingplicht c.q. de afbakening van activiteit.

De resterende tijd tot 1 januari 2016 is naar het lijkt hard nodig om op tijd klaar te zijn! De impact op uw (administratieve) organisatie kan groot zijn. Wij raden met klem aan om, in ieder geval bij kleinere organisaties, krachten te bundelen om deze problematiek duidelijk te gaan borgen in de organisatie. Zorg dat u zelf de hoofdrol houdt en in control bent!

Download onze Caraad App Belastingplicht overheidsbedrijven om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen en om alle stukken makkelijk te kunnen vinden.

Dit bericht verscheen in de Extra Nieuwsbrief van september 2014 van Caraad Belastingadviseurs