Update ontwikkelingen verruiming btw-sportvrijstelling: voorwaarden subsidieregeling voor gemeenten en sportorganisaties bekend gemaakt

Vanaf 1 januari 2019 zal de btw-sportvrijstelling worden verruimd. Door deze wetswijziging vervalt het recht op aftrek van btw voor gemeenten en niet-winstbeogende exploitanten van sportaccommodaties. Dit leidt tot een structurele extra belastingopbrengst van € 241 miljoen voor de Rijksoverheid. Omdat de wetswijziging direct voortvloeit uit Europese regelgeving en het (dus) geen bezuinigingsmaatregel is, heeft het kabinet eerder al aangegeven de opbrengst van deze extra belastingmaatregel terug te laten vloeien naar de gedupeerden, te weten de gemeenten (€ 152 miljoen in 2019) en de sportverenigingen (€ 87 miljoen in 2019).

Over de mogelijke effecten van de verruiming van de sportvrijstelling heeft de VSG in samenwerking met Caraad dit voorjaar een zestal druk bezochte landelijke voorlichting sessies georganiseerd waarbij alle leden uitgebreid zijn geïnformeerd. Tijdens deze sessies hebben wij toegezegd u over actuele ontwikkelingen te informeren.

Afgelopen week is de inhoud van de compensatie- en subsidieregeling bekend gemaakt in verband met de aangekondigde uitbreiding van de btw-vrijstelling voor exploitatie van sportaccommodaties per 1 januari 2019. Zoals verwacht is de compensatieregeling voor gemeenten qua vorm en inhoud een andere dan welke voor de sportorganisaties zal gelden.

Blijkens de afgelopen vrijdag gepubliceerde regeling ‘specifieke uitkering stimulering sport’ (SPUK) kunnen gemeenten in de periode 2019-2023 een specifieke uitkering aanvragen voor alle gerealiseerde bestedingen i.v.m. activiteiten in het kader van sport, mits:

  • gedurende tien jaar na afloop van de uitkeringsperiode geen recht op aftrek of compensatie van btw bestaat voor de activiteiten waarvoor de specifieke uitkering is ontvangen, en
  • de aanvragen worden ingediend vóór 1 december van het jaar voorafgaand aan het boekjaar waarvoor de specifieke uitkering wordt aangevraagd.

De subsidie bedraagt 17,5% van de gerealiseerde bestedingen (incl. btw).

De inhoud van de SPUK-regeling is gepubliceerd op de website van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en vindt u hier.

Daarnaast kunnen amateursportorganisaties (stichtingen, verenigingen en B.V.’s zonder winstoogmerk) in dezelfde periode een subsidie aanvragen voor de bouw, de aanschaf en het onderhoud van sportaccommodaties en sportmaterialen (telkens incl. btw), dat wil zeggen accommodaties bestemd en in gebruik voor de amateursport, mits:

  • het subsidiebedrag minimaal € 5.000 en maximaal € 2.500.000 bedraagt, en
  • de subsidieontvanger ervoor zorgt dat op de gesubsidieerde activiteiten gedurende de fiscale herzieningsperiode (één tot tien jaar) geen aftrekrecht of recht op compensatie ontstaat én de gesubsidieerde sportaccommodatie voor tien jaar beschikbaar blijft voor de amateursport.

De algemene subsidie bedraagt 20%. Bovenop de algemene subsidieregeling van 20% kan er een aanvullende subsidie van 15% worden verleend voor energie besparing en toegankelijkheid. Daarbij kan gedacht worden aan LED verlichting, zonnepanelen en trapliften.

De inhoud van de subsidieregeling ´stimulering bouw en onderhoud´ is te vinden op de website van het Ministerie van VWS en vindt u hier.

Van belang is dat de subsidieaanvragen van de sportorganisaties op volgorde van binnenkomst worden afgehandeld (‘wie het eerst komt, het eerst maalt’). In de regeling is nog niet aangegeven wanneer het digitale portal zal openen waarop de sportorganisaties hun verzoeken voor 2019 e.v. kunnen indienen.

Het fiscale deel van de regeling zal op Prinsjesdag worden bekend gemaakt. Dan zal ook duidelijk worden hoe de overgangsregeling zal luiden ten aanzien van de tot en met 2018 toegepaste btw-aftrek op nieuwe sportaccommodaties die vóór of (kort) na 1 januari 2019 in gebruik worden genomen. Wij verwachten dan ook een zienswijze van de wetgever op het onderscheid tussen de niet-winstbeogende en de winstbeogende exploitanten van sportaccommodaties. Voor deze laatstgenoemde categorie verandert er niets; zij blijven onder het btw-belaste regime met volledige vooraftrek vallen. Eind september 2018 zal dus het totaal van alle regelingen rondom de wijzigingen btw en sportbeoefening bekend zijn.

Wij geven de gemeenten in overweging de sportverenigingen op de hoogte te stellen van deze regeling. Uiteraard zal er ook vanuit VSG, de sportbonden en NOC-NSF aandacht aan de subsidieregelingen worden gegeven.

Na de vakantieperiode zullen wij u nader informeren over de verdere gevolgen van de verruiming van de sportvrijstelling en de te ondernemen acties.