UPDATE: Onduidelijkheid bij de regeling bijzonder uitstel van betaling in combinatie met Melding Betalingsonmacht

Ondernemers die door de coronacrisis in de problemen zijn gekomen, kunnen de Belastingdienst verzoeken om bijzonder uitstel van betaling. Het gaat hierbij om de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting, loonheffingen, kansspelbelasting, assurantiebelasting, verhuurderheffing, milieubelastingen (energiebelasting en opslag duurzame energie- en klimaattransitie (ODE), kolenbelasting, afvalstoffenbelasting, belasting op leidingwater), accijnzen en verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken. In alle gevallen is het van belang dat tijdig en correct aangifte blijft worden gedaan. De Belastingdienst zal op basis van deze aangiften aanslagen opleggen.

Op het moment dat betaling achterwege blijft, zullen voor de omzetbelasting en loonheffingen door de Belastingdienst naheffingsaanslagen worden opgelegd. Hoewel hiervoor nog geen termijn is gesteld, adviseren wij u binnen twee weken na ontvangst van de naheffingsaanslag(en) een verzoek om bijzonder uitstel van betaling te vragen en daarbij aan te geven dat u door de uitbraak van het coronavirus in betalingsproblemen bent gekomen. U krijgt dan automatisch 3 maanden uitstel van betaling. Heeft u een langere periode van uitstel van betaling nodig, dan dient u hier specifiek om te vragen.

Om hiervoor in aanmerking te komen, dient aan de volgende voorwaarden te worden voldaan:

  1. De bestaande betalingsproblemen maken langer uitstel noodzakelijk.
  2. Deze betalingsproblemen zijn hoofdzakelijk door de coronacrisis ontstaan.
  3. Er is voor de belastingschuld waarvoor het uitstel wordt gevraagd voldaan aan de aangifteplicht.
  4. Het gevraagde uitstel heeft betrekking op een of meer van de reeds genoemde belastingen.
  5. Als de totale belastingschuld ten tijde van ontvangst van het verzoek om uitstel € 20.000 of meer bedraagt is een verklaring van een derde-deskundige vereist die voldoet aan nader gestelde eisen.

De Belastingdienst zal geen verzuimboetes opleggen in verband met het niet tijdig betalen van de aanslag. Ook zal de rente beperkt blijven. Zowel de invorderingsrente als de belastingrente zijn voor deze situaties verlaagd naar 0,01%.

Specifiek voor het niet tijdig betalen van omzetbelasting en loonheffing is de zogenaamde “Melding betalingsonmacht” relevant. Met het tijdig schriftelijk melden van betalingsonmacht wordt beoogd de hoofdelijke aansprakelijkheid van bestuurders voor de niet betaalde belastingen (o.a. omzetbelasting en loonheffingen) te voorkomen. Een melding betalingsonmacht leidt normaliter tot nadere actie(s) van de Belastingdienst. Zo wordt meestal een vragenlijst toegestuurd en worden soms invorderingsmaatregelen genomen. Vooralsnog is niet duidelijk of de Belastingdienst dergelijke maatregelen achterwege zal laten in gevallen waarbij de betalingsonmacht wordt veroorzaakt door de coronacrisis en de invordering wordt opgeschort.

Eerder werd het verzoek om bijzonder uitstel van betaling in verband met de coronacrisis niet automatisch aangemerkt als een Melding Betalingsonmacht. Inmiddels is door het ministerie van Financiën besloten dat een afzonderlijke melding betalingsonmacht niet nodig is als u bijzonder uitstel van betaling aanvraagt in verband met corona. Dit geldt voor zowel de al verstreken als voor de toekomstige tijdvakken, vanaf februari 2020.

In het kort geldt aldus het volgende indien u als gevolg van de coronacrisis betalingsproblemen heeft:

  • Dien uw aangiften tijdig en juist is, de betaling kan worden opgeschort.
  • Na het uitblijven van de betaling zult u een naheffingsaanslag ontvangen.
  • Dien uiterlijk binnen twee weken na ontvangst van de naheffingsaanslag een verzoek om bijzonder uitstel van betaling in. Dit kan via dit formulier.
  • Indien langer uitstel nodig; verzoek om langer uitstel van betaling en beoordeel of een deskundige verklaring nodig is.

Bij twijfel belt u Digna of Jitske. Zij brengen u graag in contact met één van onze fiscale specialisten.

050 210 3640

Hoge Raad: gemeente heeft volledig recht op bijdrage uit het BCF voor re-integratietrajecten en outplacement

13 juli 2020

Afgelopen vrijdag heeft de Hoge Raad een belangrijk arrest gewezen in de door Caraad gevoerde procedure voor de gemeente Barendrecht. De Hoge Raad oordeelt in navolging van de rechtbank en het gerechtshof dat de gemeente de btw die aan haar in rekening is gebracht voor de uitvoering van re-integratietrajecten volledig kan verhalen op het BTW-compensatiefonds (BCF).

Lees verder

Hoge Raad: btw-discussie omtrent exploitatie begraafplaatsen vermoedelijk nog lang niet begraven.

19 juni 2020

Vandaag heeft de Hoge Raad arrest gewezen in een lang verwachte procedure van gemeente Krimpen aan den IJssel (hierna: de gemeente), inzake de exploitatie van begraafplaatsen. De Hoge Raad oordeelt dat de gemeente bij de uitgifte van grafrechten geen overheidsbevoegdheden gebruikt…

Lees verder

Gemeentelijke en provinciale projecten met financiële bijdrage vanuit een ministerie? Tijdige beoordeling compensabele btw noodzakelijk voor correcte uitbetaling financiële bijdrage ministerie.

11 juni 2020

De afgelopen tijd hebben wij voor gemeenten en provincies meerdere malen projecten begeleid waarin een financiële bijdrage wordt verkregen vanuit een…

Lees verder

UPDATE: Onduidelijkheid bij de regeling bijzonder uitstel van betaling in combinatie met Melding Betalingsonmacht

18 mei 2020

Ondernemers die door de coronacrisis in de problemen zijn gekomen, kunnen de Belastingdienst verzoeken om bijzonder uitstel van betaling. Het gaat hierbij om de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. In alle gevallen is het van belang…

Lees verder
caraad-merk-en-payoff