UPDATE: Onduidelijkheid bij de regeling bijzonder uitstel van betaling in combinatie met Melding Betalingsonmacht

Ondernemers die door de coronacrisis in de problemen zijn gekomen, kunnen de Belastingdienst verzoeken om bijzonder uitstel van betaling. Het gaat hierbij om de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting, loonheffingen, kansspelbelasting, assurantiebelasting, verhuurderheffing, milieubelastingen (energiebelasting en opslag duurzame energie- en klimaattransitie (ODE), kolenbelasting, afvalstoffenbelasting, belasting op leidingwater), accijnzen en verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken. In alle gevallen is het van belang dat tijdig en correct aangifte blijft worden gedaan. De Belastingdienst zal op basis van deze aangiften aanslagen opleggen.

Op het moment dat betaling achterwege blijft, zullen voor de omzetbelasting en loonheffingen door de Belastingdienst naheffingsaanslagen worden opgelegd. Hoewel hiervoor nog geen termijn is gesteld, adviseren wij u binnen twee weken na ontvangst van de naheffingsaanslag(en) een verzoek om bijzonder uitstel van betaling te vragen en daarbij aan te geven dat u door de uitbraak van het coronavirus in betalingsproblemen bent gekomen. U krijgt dan automatisch 3 maanden uitstel van betaling. Heeft u een langere periode van uitstel van betaling nodig, dan dient u hier specifiek om te vragen.

Om hiervoor in aanmerking te komen, dient aan de volgende voorwaarden te worden voldaan:

  1. De bestaande betalingsproblemen maken langer uitstel noodzakelijk.
  2. Deze betalingsproblemen zijn hoofdzakelijk door de coronacrisis ontstaan.
  3. Er is voor de belastingschuld waarvoor het uitstel wordt gevraagd voldaan aan de aangifteplicht.
  4. Het gevraagde uitstel heeft betrekking op een of meer van de reeds genoemde belastingen.
  5. Als de totale belastingschuld ten tijde van ontvangst van het verzoek om uitstel € 20.000 of meer bedraagt is een verklaring van een derde-deskundige vereist die voldoet aan nader gestelde eisen.

De Belastingdienst zal geen verzuimboetes opleggen in verband met het niet tijdig betalen van de aanslag. Ook zal de rente beperkt blijven. Zowel de invorderingsrente als de belastingrente zijn voor deze situaties verlaagd naar 0,01%.

Specifiek voor het niet tijdig betalen van omzetbelasting en loonheffing is de zogenaamde “Melding betalingsonmacht” relevant. Met het tijdig schriftelijk melden van betalingsonmacht wordt beoogd de hoofdelijke aansprakelijkheid van bestuurders voor de niet betaalde belastingen (o.a. omzetbelasting en loonheffingen) te voorkomen. Een melding betalingsonmacht leidt normaliter tot nadere actie(s) van de Belastingdienst. Zo wordt meestal een vragenlijst toegestuurd en worden soms invorderingsmaatregelen genomen. Vooralsnog is niet duidelijk of de Belastingdienst dergelijke maatregelen achterwege zal laten in gevallen waarbij de betalingsonmacht wordt veroorzaakt door de coronacrisis en de invordering wordt opgeschort.

Eerder werd het verzoek om bijzonder uitstel van betaling in verband met de coronacrisis niet automatisch aangemerkt als een Melding Betalingsonmacht. Inmiddels is door het ministerie van Financiën besloten dat een afzonderlijke melding betalingsonmacht niet nodig is als u bijzonder uitstel van betaling aanvraagt in verband met corona. Dit geldt voor zowel de al verstreken als voor de toekomstige tijdvakken, vanaf februari 2020.

In het kort geldt aldus het volgende indien u als gevolg van de coronacrisis betalingsproblemen heeft:

  • Dien uw aangiften tijdig en juist is, de betaling kan worden opgeschort.
  • Na het uitblijven van de betaling zult u een naheffingsaanslag ontvangen.
  • Dien uiterlijk binnen twee weken na ontvangst van de naheffingsaanslag een verzoek om bijzonder uitstel van betaling in. Dit kan via dit formulier.
  • Indien langer uitstel nodig; verzoek om langer uitstel van betaling en beoordeel of een deskundige verklaring nodig is.