Uitstel aangifte en voorlopige aanslag vennootschapsbelasting

Zoals u weet zijn gemeenten per 1 januari 2016 vennootschapsbelastingplichtig ter zake van bepaalde activiteiten indien en voor zover zij daarmee een onderneming drijven. Op dit moment zijn veel gemeenten nog bezig met het afronden van de inventarisatie in het kader van de Vpb-plicht. Mede op basis van de over 2016 gerealiseerde cijfers worden inventarisaties definitief gemaakt.

In deze nieuwsbrief attenderen wij u op enkele zaken waarbij, indien van toepassing, op korte termijn actie is vereist. Overigens kan het zijn dat uw gemeente (op onderdelen) al actie heeft ondernomen.

1. Kenbaar maken resultaten inventarisatie Vpb-plicht
In het najaar van 2016 hebben gemeenten van de Belastingdienst een brief ontvangen waarin wordt verzocht om de resultaten van de inventarisatie in het kader van de Vpb-plicht kenbaar te maken. Indien u dit nog niet heeft gedaan adviseren wij u om de bedoelde uitkomsten zo spoedig mogelijk met de Belastingdienst te delen, met name indien uw gemeente Vpb-plichtig is. Indien van toepassing zal de Belastingdienst u namelijk als Vpb-plichtig registreren en de elektronische aangifte Vpb 2016 voor u klaarzetten. De registratie van de Vpb-plicht is ook van belang in verband met het aanvragen van uitstel voor het indienen van de aangifte en het verzoek om een voorlopige aanslag (zie hierna).

Indien de uitkomsten van de inventarisatie op dit moment nog niet bekend zijn adviseren wij u bij de Belastingdienst aan te geven dat de gemeente mogelijk belastingplichtig is. Hiervoor hebben wij een standaardbrief opgesteld die wij u desgewenst kosteloos ter beschikking stellen. Wanneer op basis van de definitieve inventarisatie alsnog blijkt dat de gemeente niet Vpb-plichtig is dan kan bij de Belastingdienst worden verzocht om (indien van toepassing, de uitnodiging tot het doen aangifte Vpb in te trekken en) de gemeente alsnog als niet-Vpb plichtig in de administratie op te nemen. Een andere mogelijkheid is om een nihil-aangifte in te dienen. In deze nihil-aangifte kan (op bepaalde punten) om een expliciet standpunt van de Belastingdienst worden gevraagd. Op deze manier kan door de gemeente meer zekerheid worden verkregen over de Vpb-positie.

2. Aangifte Vpb 2016 vóór 1 juni 2017
Indien de gemeente met ingang van 1 januari 2016 Vpb-plichtig is dan dient de aangifte Vpb 2016 in beginsel vóór 1 juni 2017 te zijn ingediend. Wij adviseren gemeenten echter hierin niet voorop te lopen vanwege de stand van discussies op onderdelen op dit moment.

Afgezien van de inventarisatie vergt de aangifte Vpb 2016 bijzondere aandacht. Omdat dit het eerste jaar van de belastingplicht is zal namelijk ook een openingsbalans moeten worden opgesteld (deze markeert het startpunt van de fiscale onderneming(en)). Bovendien zullen veel gemeenten vooraf afstemming met de Belastingdienst zoeken omtrent getrokken conclusies en ingenomen standpunten. Het gegeven dat het hier nieuwe wetgeving betreft, welke nog niet is uitgekristalliseerd, zorgt vaak voor extra vertraging.

3. Uitstel via de BECON-regeling
Indien de gemeente niet op tijd aangifte doet dan kan zij een boete krijgen. Om meer tijd te krijgen kan uitstel voor het indienen van de aangifte worden aangevraagd.

Ook indien de gemeente op dit moment nog twijfelt over het antwoord op de vraag of zij in 2016 Vpb-plichtig is, adviseren wij om (zekerheidshalve) uitstel voor het indienen van de aangifte aan te vragen. Indien blijkt dat de gemeente over 2016 wel Vpb-plichtig is maar op 1 juli 2017 door de Belastingdienst nog niet is uitgenodigd tot het doen van aangifte (uitreiking aangiftebiljet) is de gemeente wettelijk verplicht om vóór 14 juli 2017 bij de Belastingdienst een uitnodiging tot het doen van aangifte te verzoeken. Voldoet de gemeente niet aan deze verplichting dan kan zij hiervoor een boete krijgen.

De gemeente kan zelf uitstel aanvragen voor het indienen van de aangifte Vpb 2016 door vóór 1 juni 2017 een verzoek in te dienen bij de Belastingdienst. Zonder nadere motivering van het verzoek zal de Belastingdienst in beginsel 5 maanden uitstel verlenen. Normaliter zal de aangifte Vpb 2016 dan vóór 1 november 2017 bij de Belastingdienst binnen moeten zijn.

De gemeente kan echter ook langer uitstel krijgen. Door via de BECON-regeling van fiscale intermediairs uitstel aan te vragen kan uitstel worden verkregen tot uiterlijk 1 mei 2018. Caraad beschikt over een BECON-registratie en kan het aanvragen van dit “verlengde” uitstel voor u verzorgen. Hiervoor hebben wij alleen het fiscale nummer (RSIN) van uw gemeente nodig.

Wij adviseren u om voor laatstgenoemde optie te kiezen zodat wij samen met u het proces kunnen bewaken en gemeenten hierbij zoveel mogelijk uniform handelen.

4. Voorlopige aanslag Vpb 2016 aanvragen
Indien uit de inventarisatie van de Vpb-plicht blijkt dat de gemeente over het jaar 2016 Vpb verschuldigd is dan is het ook verstandig een voorlopige aanslag Vpb 2016 aan te vragen. Vanaf 1 juli 2017 brengt de Belastingdienst namelijk belastingrente in rekening over het bedrag aan Vpb dat de gemeente over 2016 moet betalen. Deze belastingrente bedraagt momenteel 8%.

Door tijdig een voorlopige aanslag aan te vragen kan het bedrag van de verschuldigde belastingrente worden beperkt of in het meest gunstige geval zelfs geheel worden voorkomen. Indien de Belastingdienst vóór 1 mei 2017 een verzoek tot het opleggen van een voorlopige aanslag Vpb 2016 ontvangt en de voorlopige aanslag conform het verzoek wordt vastgesteld dan wordt over het bedrag van de voorlopige aanslag geen belastingrente in rekening gebracht. Van belang is derhalve op korte termijn een reële inschatting te maken van het over 2016 te betalen bedrag aan Vpb. Let op: wordt een te hoge voorlopige aanslag aangevraagd dan zal deze wel moeten worden voldaan, waarbij de Belastingdienst in beginsel geen rente vergoedt over het teveel betaalde bedrag aan Vpb!

Caraad kan het verzoek tot het opleggen van een voorlopige aanslag 2016 voor u verzorgen. Hiervoor hebben wij wederom het fiscale nummer van de gemeente nodig en het belastbare bedrag (waarvoor u een aanslag Vpb 2016 wilt). De gemeente kan een dergelijk verzoek ook zelf indienen via een digitaal formulier op het beveiligde gedeelte van de Belastingdienst. Voorwaarde hiervoor is wel dat de gemeente bij de Belastingdienst bekend is als zijnde Vpb-plichtig. Gezien het feit dat dit ook via ons BECON-systeem kan worden opgevoerd, adviseren wij u ook het aanvragen van uitstel, het aanvragen van een voorlopige aanslag en het opstellen en het indienen van een aangifte zoveel mogelijk in één hand te houden zodat het overzicht in het systeem behouden blijft.

5. Samenvattend
Indien uw gemeente in 2016 (mogelijk) Vpb-plichtig is, dan is het noodzakelijk om tijdig:

  1. Bij de Belastingdienst te verzoeken om de gemeente als belastingplichtig voor de Vpb op te voeren.
  2. Uitstel voor het indienen van de aangifte Vpb 2016 aan te vragen.
  3. Een voorlopige aanslag Vpb voor het jaar 2016 aan te vragen.

Indien u het op prijs stelt dat wij u hierin ondersteunen ontvangen wij graag antwoord op de volgende vragen:

  1. Heeft uw gemeente/organisatie een uitnodiging ontvangen voor het doen van aangifte vennootschapsbelasting 2016? Zo ja wilt u zo vriendelijk zijn om deze te mailen.
  2. (Zo nee op vraag a) Stemt u in met het feit dat wij een brief sturen aan de Belastingdienst met het verzoek een fiscaal nummer aan te maken voor de Vpb?
  3. Wilt u dat wij uitstel voor u aanvragen via de BECON-regeling? Zo ja dan verzoeken wij u ons het fiscaal nummer (btw nummer is voor nu ook prima) van de gemeente toe te sturen.
  4. Wilt u dat wij een voorlopige aanslag Vpb 2016 aanvragen? Zo ja dan verzoeken wij u een indicatie te geven van het belastbare bedrag.

Hebt u geen idee van een indicatie, dan geven wij u in overweging om een zeer grove schatting te doen. Een voorlopige aanslag kan gedurende het jaar worden bijgesteld.

U kunt hiertoe een korte mail sturen aan één van de onderstaande contactpersonen of telefonisch contact met ons opnemen. Indien wij te zijner tijd ook het indienen van de aangifte Vpb 2016 voor u mogen verzorgen dan zullen wij voor de punten a tot en met d geen afzonderlijke kosten in rekening brengen.

Los van deze acties staan wij u graag bij in het bepalen van het belastbare bedrag en overige fiscale aangelegenheden.

Mocht u vragen hebben over het vorengaande aarzelt u dan niet om contact met ons op te nemen.

Dit bericht verscheen in de Extra Nieuwsbrief van april 2017 van Caraad Belastingadviseurs over de Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen.

Onze specialisten op dit vakgebied