Ter beschikking stellen van niet-onderwijzend personeel in het kader van speciaal/bijzonder onderwijs in bepaalde gevallen niet belast

Uitspraak: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 19 september 2013, AWB 12-2962, Gerechtshof Den Haag, 28 juni 2013, nrs. 12/00460 en 12/00461 (publicatie 19 augustus 2013)

Detachering onderwijsdirecteur vrijgesteld van btw Op basis van het arrest Horizon College (BNB 2008/100, LJN: BA8169) is al geruime tijd bekend dat het tegen vergoeding ter beschikking stellen van een leraar aan een onderwijsinstelling een van btw vrijgestelde handeling kan vormen, voor zover het diensten betreft die ‘nauw samenhangen’ met het onderwijs. Een van de daarbij gestelde voorwaarden is dat die detachering van zodanige aard of kwaliteit is dat zonder die dienst niet de gelijkwaardigheid kan worden verzekerd van het door de inlenende instelling te verstrekken onderwijs.

In de uitspraak van het Gerechtshof Den Haag van 28 juni 2013 gaat het om de vraag of ook de detachering van een schooldirecteur op dezelfde wijze onder de vrijstelling kan worden gebracht. Het ging om een vereniging die twee basisscholen in stand houdt. Van 1 december 2009 tot 1 januari 2011 heeft deze vereniging de directeur van één van haar scholen gedetacheerd bij een basisschool van een andere instelling voor basisonderwijs. De vereniging heeft maandelijks de loonkosten van de directeur in rekening gebracht bij de andere onderwijsinstelling waarbij op de facturen btw over deze loonkosten werd berekend. Achteraf is de vereniging van mening dat er geen btw verschuldigd was.

Volgens het Gerechtshof zijn er door de vereniging voldoende aanwijzingen aangedragen die de conclusie rechtvaardigen dat de detachering is te kwalificeren als een nauw met het onderwijs samenhangende activiteit en daarom is te rangschikken onder de onderwijsvrijstelling. Het Gerechtshof benadrukt daarbij dat een directeur van een basisschool bij uitstek de functionaris is, in feite nog meer dan een docent, die de kwaliteit van het onderwijs waarborgt. Detachering personeel in het kader van samenwerking onderwijsinstellingen in het REC onbelast In deze zaak van rechtbank Zeeland-West-Brabant is belanghebbende een stichting die een aantal scholen voor speciaal onderwijs bestuurt, waarvan één deelneemt in het Regionaal Expertisecentrum (REC). Het REC voert enkele wettelijke taken uit op grond van de Wet op de Expertisecentra (WEC) en ontvangt daarvoor een bekostiging vanuit het Ministerie van OCW. Belanghebbende stelt (onder meer) twee werknemers ter beschikking aan het REC en ontvangt hiervoor een vergoeding uit de voornoemde bekostiging. In geding is of over het ter beschikking stellen van de werknemers btw is verschuldigd.

Volgens de rechtbank is het REC een samenwerkingsverband waarbinnen de leden uitvoering geven aan de voorschriften uit de WEC. De bij de leden aanwezige expertise (lees: personen) wordt uitsluitend ingezet binnen dit samenwerkingsverband; van dienstverlening aan derden buiten het REC is (in casu) geen sprake. De door belanghebbende als deelnemer ter beschikking gestelde medewerkers houden zich verder uitsluitend bezig met de taken van het REC, zodat de bekostiging daarvan geheel plaatsvindt vanuit de bijdrage van het Ministerie van OCW. De rechtbank oordeelt daarom dat er niet in het economische verkeer wordt opgetreden maar uitsluitend binnen de eigen kring van het REC. Het gevolg is dat er naar de mening van de rechtbank geen sprake is van het verrichten van diensten onder bezwarende titel.

De waarde van deze uitspraak is nog moeilijk in te schatten. Het ligt in de rede dat de belastingdienst in hoger beroep zal gaan en daarnaast gaat het hierbij om een vrij specifieke situatie. Toch is de uitspraak belangwekkend en geeft deze aanknopingspunten om ook in andere gevallen te stellen dat de heffing van btw over de ter beschikking stelling van personeel achterwege dient te blijven omdat deze ‘in eigen kring’ plaatsvindt.

[Bron: Uitspraak]

Dit bericht verscheen in de Nieuwsbrief Btw en Overdrachtsbelasting nr. 4 van november 2013 van de Adviesgroep Indirecte Belastingen van Caraad Belastingadviseurs.

Bij twijfel belt u Digna of Jitske. Zij brengen u graag in contact met één van onze fiscale specialisten.

050 210 3640

Hoge Raad: btw-discussie omtrent exploitatie begraafplaatsen vermoedelijk nog lang niet begraven.

19 juni 2020

Vandaag heeft de Hoge Raad arrest gewezen in een lang verwachte procedure van gemeente Krimpen aan den IJssel (hierna: de gemeente), inzake de exploitatie van begraafplaatsen. De Hoge Raad oordeelt dat de gemeente bij de uitgifte van grafrechten geen overheidsbevoegdheden gebruikt…

Lees verder

Gemeentelijke en provinciale projecten met financiële bijdrage vanuit een ministerie? Tijdige beoordeling compensabele btw noodzakelijk voor correcte uitbetaling financiële bijdrage ministerie.

11 juni 2020

De afgelopen tijd hebben wij voor gemeenten en provincies meerdere malen projecten begeleid waarin een financiële bijdrage wordt verkregen vanuit een…

Lees verder

UPDATE: Onduidelijkheid bij de regeling bijzonder uitstel van betaling in combinatie met Melding Betalingsonmacht

18 mei 2020

Ondernemers die door de coronacrisis in de problemen zijn gekomen, kunnen de Belastingdienst verzoeken om bijzonder uitstel van betaling. Het gaat hierbij om de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. In alle gevallen is het van belang…

Lees verder

Corona noodmaatregelen

1 mei 2020

Het kabinet heeft in de afgelopen tijd verschillende noodmaatregelen ingevoerd voor werkgevers en zelfstandigen. De regelingen zijn via onderstaande button te vinden…

Lees verder
caraad-merk-en-payoff