Specifieke Uitkering Gemeenten verruimd voor geprivatiseerde sportbedrijven. Termijn Indiening SPUK-aanvraag verlengd tot 1 juni 2019

Met ingang van 1 januari 2019 is de verruimde btw-sportvrijstelling in werking getreden. De wijziging van de btw-sportvrijstelling heeft nadelige btw-gevolgen voor de exploitatie van (gemeentelijke) sportaccommodaties. Het Ministerie van VWS heeft met een specifieke uitkering voor gemeenten (SPUK) en een subsidieregeling voor amateursportorganisaties (BOSA) het btw-nadeel zoveel als mogelijk gecompenseerd. Er bestond echter veel onrust over de financiële gevolgen voor verzelfstandigde sportbedrijven. Na overleg met VNG/VSG heeft het Ministerie van VWS bekend gemaakt dat:

 • De termijn voor het indienen van de SPUK-aanvraag wederom is verplaatst, de aanvraag moet vóór 1 juni 2019 zijn ingediend.
 • De bestedingen van geprivatiseerde sportbedrijven onder voorwaarden in de SPUK-aanvraag kunnen worden betrokken.

Voor nadere achtergrondinformatie verwijzen wij naar onze eerdere nieuwsberichten van 24 juli, 25 september, 12 en 29 oktober jl.

Termijn indiening SPUK-aanvraag verruimd tot 1 juni 2019

Gemeenten moeten vóór 1 juni 2019 de aanvraag voor toekenning van de SPUK-uitkering indienen om de btw-nadelen van de verruiming van de btw-sportvrijstelling op te vangen. In onze nieuwsberichten van 24 juli, 25 september, 12 en 29 oktober 2018 zijn wij nader ingegaan op de werking van de SPUK-regeling. Het is van groot belang om de aanvraag voor 1 juni 2019 in te dienen. Het kan gaan om zeer grote bedragen, en als de aanvraag niet tijdig is ingediend is er geen herstelmogelijkheid.

Het Ministerie van VWS heeft diverse malen in vragen en antwoorden nadere uitleg gegeven aan de SPUK-regeling. U kunt deze vragen en antwoorden inzien via de onderstaande link:

https://www.dus-i.nl/subsidies/specifieke-uitkering-sport

SPUK-uitkering en geprivatiseerde sportbedrijven

Vandaag heeft het Ministerie van VWS in een vraag en antwoord aangegeven onder welke voorwaarden gemeenten ook bestedingen van geprivatiseerde sportbedrijven in de SPUK-aanvraag kunnen betrekken. In de bijlage bij deze nieuwsbrief is de mededeling van het Ministerie van VWS bijgevoegd.

Als een of meerdere gemeenten in een geprivatiseerd sportbedrijf een bestuurlijk en een financieel belang heeft of hebben, kunnen deze gemeenten de bestedingen van het sportbedrijf, waarvoor geen recht op aftrek van omzetbelasting of compensatie uit het BTW-compensatiefonds bestaat, meenemen in de SPUK-aanvraag. Het is geen verplichting van een gemeente om de bestedingen van geprivatiseerde sportbedrijven op te nemen in de SPUK-aanvraag. Een gemeente kiest er zelf voor om dat wel of niet te doen.

Voor het sportbedrijf biedt dit het voordeel dat ook exploitatielasten die niet voor de BOSA-subsidie in aanmerking komen (bijvoorbeeld energiekosten, uitzendkrachten en externe payrollcontracten) nu via de SPUK wel gesubsidieerd kunnen worden. Bovendien bestaat er geen risico dat aan het einde van het jaar geen BOSA-uitkering wordt ontvangen als het bedrag van de aanvragen het plafond van de BOSA-uitkering overschrijdt. Het nadeel van de SPUK-uitkering is echter dat deze maximaal 17,5% bedraagt terwijl de BOSA kan oplopen tot maximaal 35% van de subsidiabele kosten, en dat bij een overschrijding van het subsidieplafond van de SPUK-uitkering, alle aanvragen naar rato worden verminderd. De SPUK-uitkering kan dus ook lager uitvallen.

Zowel de gemeente als het geprivatiseerde sportbedrijf zullen een keuze moeten maken of zij voor de activiteiten van het geprivatiseerde sportbedrijf gebruik willen maken van de SPUK-uitkering. Het geprivatiseerde sportbedrijf kan er niet voor kiezen om voor bepaalde investeringen (bijvoorbeeld duurzaamheid) de hoge BOSA-uitkering aan te vragen en voor andere investeringen de SPUK-uitkering. Een keuze voor de (relatieve) zekerheid van de SPUK-uitkering sluit toepassing van de BOSA-regeling uit.

De rechtsvorm is niet relevant. In aanmerking komen zowel sportbedrijven in de vorm van BV’s en NV’s, als sportbedrijven die geen in aandelen verdeeld kapitaal hebben (zoals stichtingen). Wel zal aan de voorwaarde moeten worden voldaan, dat een of meerdere gemeenten een bestuurlijk en financieel belang moeten hebben in het sportbedrijf.

Van een bestuurlijk belang is sprake als één of meerdere gemeentelijke besturen de tarieven voor maatschappelijk gebruik op het gebied van sport vaststellen die door het sportbedrijf moeten worden gehanteerd. Voor sportbedrijven die geen in aandelen verdeeld kapitaal hebben, geldt de aanvullende eis dat de zeggenschap van één of meerdere gemeenten notarieel is vastgelegd.

Aan het begrip financieel belang worden randvoorwaarden gesteld, al naar gelang de rechtsvorm en het aandelenbezit door gemeenten. Hiervoor verwijzen wij naar de bijlage.

De opname van de bestedingen van geprivatiseerde sportbedrijven in de SPUK-aanvraag is de verantwoordelijkheid van de gemeente. De uitgaven van het sportbedrijf moeten dus goed onderbouwd worden.

Het sportbedrijf is geen btw verschuldigd over de door de gemeente door te betalen SPUK-uitkering.

Waar moet u rekening mee houden?

De SPUK-aanvraag voor 2019 moet vóór 1 juni worden ingediend. Er rest nog een korte periode. Veel gemeenten hebben bijvoorbeeld nog niet het nadeel dat ontstaat door wijziging in de mengpercentages uitgerekend, terwijl dit nadeel wel in de SPUK-aanvraag kan worden betrokken.

De wijziging van de btw-sportvrijstelling heeft een grote impact en er is door gemeenten en sportbedrijven vermoedelijk al veel werk verricht. Nu definitief bekend is wanneer de SPUK-aanvraag uiterlijk gedaan moet worden, zetten wij de uit te voeren werkzaamheden nog even voor u op een rij:

 1. Een inventarisatie van alle sportaccommodaties: vastgesteld moet worden welke sportaccommodaties er zijn, wat het huidige fiscale regime is, wat het fiscale regime is vanaf 1 januari 2019, of een beroep moet/kan worden gedaan op een subsidieregeling, eventueel doorrekening van verschillende scenario’s, etc. Uiteraard is daarbij van groot belang te onderzoeken of opties voor belaste verhuur wel of niet in stand kunnen blijven omdat de exploitant wel of niet “winst beogend” is.
 2. Een inventarisatie welke sportbedrijven eventueel in aanmerking komen voor opname in de SPUK-aanvraag.
 3. Vaststellen van het fiscale regime waaronder de betreffende sportbedrijven op dit moment handelen. Alleen voor zover deze de btw niet in aftrek kunnen brengen, bestaat er de mogelijkheid tot BOSA of SPUK.
 4. Het maken van afspraken over doorbetaling van de SPUK-uitkering aan geprivatiseerde sportbedrijven alsmede afspraken over eventuele terugbetaling daarvan als de aanvraag niet volledig wordt toegekend, of als bij de eindverantwoording blijkt dat te veel subsidie is toegekend.
 5. Het opstellen en indienen van de aanvraag van:
  • de specifieke uitkering voor gemeenten (SPUK): met behulp van de inventarisatie opstellen van een begroting 2019, het actualiseren daarvan, controleren of nieuwe plannen zijn opgenomen; of
  • de subsidie voor amateursportorganisaties (BOSA): afhankelijk van de hoogte van de subsidieaanvraag facturen, offertes en/of liquiditeitsprognoses.
  • Het opstellen dan wel controleren van de bedragen welke de verzelfstandigde sportbedrijven doorgeven voor opname in het verzoek om SPUK. Let op! De gemeente vraagt aan, dus een goede inventarisatie is van groot belang.
 6. Het aanpassen van de gebruikerstarieven: bij toepassing van de sportvrijstelling is vanaf 1 januari 2019 geen btw meer verschuldigd over de gebruikersvergoedingen; zijn de gebruikersvergoedingen verlaagd of wordt de prijs inclusief de voorheen verschuldigde (6% btw) gehandhaafd?
 7. Het doorvoeren van aanpassingen in de btw-administratie zowel voor de inkomende als uitgaande facturen; een aandachtspunt zijn de gebouwen waar ook andere activiteiten plaatsvinden (MFA’s, Brede scholen etc.).
 8. Het onderzoeken of het zeer soepele overgangsrecht van toepassing kan zijn en of de voorwaarden worden nageleefd.
 9. Het uitwerken van optimalisatiemogelijkheden: het optimaal benutten van de subsidieregelingen, bij welke partij de exploitatie of onderdelen van de exploitatie kan worden ondergebracht, de wijze van subsidiëring, de mogelijkheden om ook kleinere verenigingen subsidie te laten aanvragen voor de aanschaf van sportmaterialen, etc.
 10. Het beoordelen van verzelfstandigingsplannen in het licht van de wijziging van de sportvrijstelling en de subsidieregelingen en het beoordelen van bestaande btw-structuren.
 11. Het herberekenen van de gemeente-brede mengpercentages ter zake van de btw op de algemene kosten en het opnemen van het berekende nadeel daarin in de SPUK-aanvraag.
 12. Het organiseren van (een vervolg-)voorlichtingssessie door gemeenten voor verenigingen en stichtingen.

Veel gemeenten richten een projectorganisatie in om de gevolgen van de wijziging van de btw-sportvrijstelling en de aanvraag voor de SPUK-uitkering zo optimaal mogelijk voor te bereiden.

Wij benadrukken dat een goede inventarisatie en begroting ook van belang is voor de komende jaren. De SPUK-uitkering voor gemeenten wordt definitief vastgesteld op basis van de gerealiseerde bestedingen zoals die naar voren komen uit de verantwoordingsinformatie. Het werk dat nu wordt besteed aan de inventarisatie en de aanvraag van de specifieke uitkering vereenvoudigt de latere verantwoording en de aanvragen voor latere jaren. Ook bij de subsidies voor amateursportorganisaties zal verantwoording vooraf of achteraf aan de orde zijn.

Subsidieregeling amateursportorganisaties

Vanaf het jaar 2019 kunnen amateursportorganisatie een beroep doen op de subsidieregeling voor aanschaf en onderhoud van sportaccommodaties en sportmaterialen (BOSA).

Het Ministerie van VWS heeft in vragen en antwoorden nadere uitleg gegeven aan deze subsidieregeling. U kunt deze vragen en antwoorden inzien via de onderstaande link:

https://www.dus-i.nl/subsidies/stimulering-bouw-en-onderhoud-sportaccommodaties

De regeling is tot dusver zeer succesvol. Inmiddels is sinds 5 april 2019 € 44.000.000 subsidie aangevraagd door de amateursportorganisaties. Er is € 87.000.000 beschikbaar, dus nog voldoende ruimte voor nieuwe aanvragen. Veel gemeenten ondersteunen sportverenigingen bij de aanvraag. Daarnaast wordt er in diverse gemeenten gewerkt aan het opzetten van samenwerkingsverbanden om ook kleinere sportverenigingen in de gelegenheid te stellen de BOSA aan te vragen.

Tot slot

Gemeenten moeten vóór 1 juni 2019 de aanvraag voor de SPUK-uitkering indienen. Daarin kunnen onder voorwaarden ook bestedingen van geprivatiseerde sportbedrijven worden betrokken.

Caraad begeleidt veel gemeenten bij alle stappen om te komen tot een goede SPUK- en/of BOSA-aanvraag. Ook doen we de herberekening van mengpercentages welke in de SPUK-uitkering kunnen worden opgenomen. Daarnaast kunnen we u ondersteunen bij de vraag welke sportbedrijven in aanmerking komen en hoe deze in de SPUK-aanvraag kunnen worden betrokken.

Als u hierover vragen hebt, of hulp nodig hebben bij de inventarisatie, dan kunt u contact opnemen met een van onze adviseurs.

Mocht u nog geen voorlichtingsbijeenkomst voor sportverenigingen en gemeente hebben georganiseerd of een vervolgsessie is gewenst, dan zijn wij graag bereid deze te verzorgen. Inmiddels hebben wij een groot aantal van dergelijke bijeenkomsten gegeven, die in de praktijk druk bezocht en goed gewaardeerd worden.