Rechtbanken concluderen dat gemeenten geen recht op aftrek van btw hebben bij de exploitatie van een buitensportaccommodatie.

In twee recente procedures komen zowel rechtbank Den Haag (gemeente Barendrecht) als rechtbank Gelderland (gemeente Laren) tot de conclusie dat geen sprake is van ‘gelegenheid geven tot sportbeoefening’ door de betreffende gemeente, maar van verhuur van een buitensportaccommodatie. De beide gemeenten worden in het ongelijk gesteld, de btw op hun investerings- en exploitatielasten is daardoor niet verrekenbaar.

Beide zaken verschillen echter sterk. In de zaak van de gemeente Barendrecht komt het beheer en onderhoud van de sportaccommodaties volledig voor rekening van de gemeente, maar besteedt zij de uitvoering van bepaalde werkzaamheden op het sportpark uit aan de sportverenigingen die gebruik maken van de sportparken. De gemeente betaalt de sportverenigingen voor het uitvoeren van de werkzaamheden. Voor de rechtbank was de uitbesteding van werkzaamheden aan de sportverenigingen doorslaggevend om de aftrek te weigeren. Gelet op het arrest van de Hoge Raad van 1 december 2017 (zie onze extra nieuwsbericht van 8 december 2017), waarin de Hoge Raad aangeeft dat uitbesteding aan anderen geen reden is om de toepassing van het verlaagde tarief bij de terbeschikkingstelling van een sportaccommodatie te weigeren, is het de vraag of het oordeel van de rechtbank juist is. De gemeente heeft hoger beroep ingesteld tegen de rechtbankuitspraak.

In de zaak van de gemeente Laren oordeelde de rechtbank dat de gemeente zich er niet toe heeft verplicht zorg te dragen voor het beheer en dat de vereniging verantwoordelijk is voor het onderhoud. Volgens de rechtbank is dan sprake van de vrijgestelde verhuur van een onroerende zaak en niet van het geven van gelegenheid tot sportbeoefening en heeft de gemeente daarom geen aftrekrecht. Het is ons niet bekend of de gemeente Laren hoger beroep heeft ingesteld tegen de uitspraak.

De uitspraken onderstrepen het belang van de criteria die in de rechtspraak en in het beleid van de staatssecretaris van Financiën zijn gesteld aan het fiscaal gunstige regime van ‘gelegenheid geven tot sportbeoefening’. Wij constateren echter dat de rechtspraak en het beleid uit elkaar gaan lopen.

Volledigheidshalve merken wij op dat gemeenten en andere niet-winstbeogende ondernemers per 1 januari 2019 worden uitgesloten van het ‘geven van gelegenheid tot sportbeoefening’. Dit heeft een grote financiële impact. Overgangs- en compensatieregelingen zijn toegezegd om de fiscale lastenverzwaring te kunnen bekostigen. Deze zijn nog niet bekend.

[Bron: Uitspraak en Uitspraak]

Dit bericht verscheen in de Nieuwsbrief Btw en Overdrachtsbelasting nr. 20 van mei 2018 van de Adviesgroep Indirecte Belastingen van Caraad Belastingadviseurs.

Bij twijfel belt u Digna of Jitske. Zij brengen u graag in contact met één van onze fiscale specialisten.

050 210 3640

Hoge Raad: gemeente heeft volledig recht op bijdrage uit het BCF voor re-integratietrajecten en outplacement

13 juli 2020

Afgelopen vrijdag heeft de Hoge Raad een belangrijk arrest gewezen in de door Caraad gevoerde procedure voor de gemeente Barendrecht. De Hoge Raad oordeelt in navolging van de rechtbank en het gerechtshof dat de gemeente de btw die aan haar in rekening is gebracht voor de uitvoering van re-integratietrajecten volledig kan verhalen op het BTW-compensatiefonds (BCF).

Lees verder

Hoge Raad: btw-discussie omtrent exploitatie begraafplaatsen vermoedelijk nog lang niet begraven.

19 juni 2020

Vandaag heeft de Hoge Raad arrest gewezen in een lang verwachte procedure van gemeente Krimpen aan den IJssel (hierna: de gemeente), inzake de exploitatie van begraafplaatsen. De Hoge Raad oordeelt dat de gemeente bij de uitgifte van grafrechten geen overheidsbevoegdheden gebruikt…

Lees verder

Gemeentelijke en provinciale projecten met financiële bijdrage vanuit een ministerie? Tijdige beoordeling compensabele btw noodzakelijk voor correcte uitbetaling financiële bijdrage ministerie.

11 juni 2020

De afgelopen tijd hebben wij voor gemeenten en provincies meerdere malen projecten begeleid waarin een financiële bijdrage wordt verkregen vanuit een…

Lees verder

UPDATE: Onduidelijkheid bij de regeling bijzonder uitstel van betaling in combinatie met Melding Betalingsonmacht

18 mei 2020

Ondernemers die door de coronacrisis in de problemen zijn gekomen, kunnen de Belastingdienst verzoeken om bijzonder uitstel van betaling. Het gaat hierbij om de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. In alle gevallen is het van belang…

Lees verder
caraad-merk-en-payoff