Projectontwikkelaar mag geen btw-aftrek claimen op de kosten van aanleg openbaar gebied, ook al worden die diensten om bedrijfsredenen verricht

Publicatie: Conclusie A-G Kokott 6 april 2017, C 132/16 (Iberdrola Inmobiliaria)

In een Bulgaarse procedure heeft de advocaat-generaal een conclusie genomen over de uitleg van het recht op aftrek van btw volgens de Europese btw-richtlijn in een situatie waarin een projectontwikkelaar op eigen kosten gemeentelijke infrastructuur aanpast om de realisatie van vakantiewoningen mogelijk te maken. De projectontwikkelaar betoogt dat hij recht op aftrek van btw heeft, omdat hij de kosten maakt in het kader van zijn onderneming en dat deze kosten verband houden met activiteiten waarvoor recht op aftrek van btw bestaat, de verkoop dan wel de verhuur van de nieuwe vakantiewoningen.

De A-G deelt deze opvatting niet en komt tot de conclusie dat er geen recht op aftrek van btw kan bestaan voor dergelijke diensten die onmiddellijk ten behoeve van een derde (de gemeente) voor diens eigen doeleinden om niet worden verricht, ook al worden die diensten om bedrijfsredenen verricht. In Nederland geldt de regeling dat de projectontwikkelaar onder voorwaarden volledige btw-aftrek mag claimen op de aanleg van infrastructuur als de gemeente recht op compensatie van btw zou hebben gehad als zij die voorzieningen zelf had laten aanleggen en zelf zou hebben bekostigd. En ook in de leer van de Hoge Raad is degene die opdrachtgever is en de rechtsbetrekking aangaat met de leverancier de afnemer die het recht op aftrek mag uitoefenen, ook als die diensten feitelijk ten goede komen aan anderen. Wij verwijzen kortheidshalve naar de arresten van de Hoge Raad van 1 mei 2015 (aftrek btw apotheker op kosten inrichting van huisartsenpraktijk) en van 2 december 2016 (btw-compensatie gemeente Nijkerk op kosten aanleg afrit Rijksweg).

We moeten afwachten of het Hof van Justitie deze conclusie in het nog te wijzen arrest zal opvolgen en wat voor consequenties dat eventueel zal hebben voor onze nationale regeling en de uitleg daarvan.

[Bron: Conclusie]

Dit bericht verscheen in de Nieuwsbrief Btw en Overdrachtsbelasting nr. 17 van mei 2017 van de Adviesgroep Indirecte Belastingen van Caraad Belastingadviseurs.