Particulieren en zonnepanelen (vervolg)

Regeling: ‘Veel gestelde vragen en antwoorden over btw-heffing bij particulieren met zonnepanelen’.

In onze vorige nieuwsbrief informeerden wij u over de uitspraak van het Hof van Justitie van 20 juni 2013 over de btw-plicht van (particuliere) eigenaren van zonnepanelen. Door de kamerleden Omtzigt en Mulder (beiden CDA) zijn in juni aan de staatssecretaris van Financiën vragen gesteld over de gevolgen van dit arrest voor Nederland. Inmiddels heeft de staatssecretaris deze vragen beantwoord. Uit deze beantwoording en de uitspraak van het Hof van Justitie kan het volgende worden opgemaakt:
Er is sprake van btw-plicht als de particuliere eigenaar van zonnepanelen regelmatig en tegen vergoeding stroom (terug)levert aan het energiebedrijf. Er is geen sprake van btw-plicht als de opgewekte elektriciteit zonder tussenkomst van het energiebedrijf volledig door de eigenaar zelf wordt verbruikt. Van een vergoeding is ook sprake als de betaling voor de zelf opgewekte stroom wordt verrekend met de stroom die de particulier afneemt van het energiebedrijf.

Onlangs heeft het Ministerie van Financiën een lijst met veel gestelde vragen en antwoorden over btw-heffing bij particulieren met zonnepanelen gepubliceerd. In deze publicatie wordt ingegaan op ondermeer het ondernemerschap, de kleine ondernemersregeling, het onderscheid tussen panelen die tevens als dakbedekking dienen en panelen die op de dakbedekking worden aangebracht, het recht op aftrek van btw, de terugwerkende kracht en de berekening van de verschuldigde btw. Voor meer details verwijzen wij naar deze publicatie op www.rijksoverheid.nl.

Wat ons opvalt is het onderscheid dat wordt gemaakt tussen de (kennelijk roerende) panelen die op de dakbedekking worden aangebracht en de (kennelijk onroerende) panelen die tevens als dakbedekking dienen. Voor de ‘losse’ panelen die op de dakbedekking worden aangebracht bestaat volgens het Ministerie van Financiën een volledig recht op aftrek van btw. Daar staat tegenover dat er volgens die toelichting 21% btw voldaan moet worden over de marktprijs van de opgewekte stroom die de particulier zelf verbruikt (d.w.z. de aankoopprijs van stroom, inclusief energiebelasting maar exclusief btw).

In de gekozen oplossing voor de panelen die op de dakbedekking worden aangebracht, wordt volgens ons over het hoofd gezien dat de wet de particulier ook de keuze biedt om op de (roerende) panelen deels aftrek van btw te vragen naar rato waarin de panelen worden gebruikt voor de (terug)levering van energie en het ‘privé’ gedeelte aldus buiten de btw-heffing te houden. In dat geval hoeft er ook geen btw over het privé gebruik te worden voldaan. In de tweede plaats is de maatstaf van heffing opmerkelijk: de wet en het bestaande fiscale beleid gaan in de situatie van ‘zelffabricage’ uit van de (subjectieve) kostprijs van het zelf gemaakte product zoals die bij de ondernemer ontstaat. Dat wil zeggen een zuivere (directe) kostprijs zonder winstopslagen en andere opslagen voor indirecte kosten en risico’s. Men kan zich in die context ook afvragen of de energiebelasting wel tot de kostprijs behoort, waarover 21% btw moet worden voldaan. Vooral ook nu over dit eigen gebruik niet eens energiebelasting verschuldigd is!

Dit bericht verscheen in de Nieuwsbrief Btw en Overdrachtsbelasting nr. 4 van november 2013 van de Adviesgroep Indirecte Belastingen van Caraad Belastingadviseurs.