Leegstand van vastgoed. Recht op aftrek als oogmerk tot btw-belaste verhuur bestaat

Uitspraak: Hoge Raad 13 juni 2014, zaaknr. 13/00282

In deze zaak ging het om een ondernemer die een kantoorpand had laten bouwen, welke na een periode van vijf jaar van btw vrijgestelde verhuur gedurende drie jaar kwam leeg te staan. Daarna werd het pand weer verhuurd, ditmaal btw belast (via optie voor belaste verhuur). De vraag was of de ondernemer recht had op aftrek van btw volgens de herzieningsregeling in de periode van de leegstand. De herzieningsregeling houdt in dat de btw die drukt op de nieuwbouw -en welke in dit geval in het jaar van oplevering niet in aftrek kon worden gebracht- wordt herzien als het fiscaal relevante gebruik in de negen kalenderjaren daarop wijzigt. De stelling van de ondernemer was dat de leegstand in de periode medio 2008 tot medio 2011 kon worden aangemerkt als (voorgenomen) gebruik voor btw-belaste handelingen, zodat er aftrek volgens de herzieningsregeling mogelijk was. De Hoge Raad volgt deze zienswijze en oordeelt dat de ondernemer in dit geval aanspraak maakt op aftrek van btw op basis van de herzieningsregeling, omdat vaststond dat de ondernemer in de periode van de leegstand het voornemen had om het pand btw belast te verhuren. Dit voornemen bleek in dit geval uit de voor potentiële huurders beschikbare documentatie van de makelaar waarin was aangegeven dat belaste verhuur het uitgangspunt is.

Van belang is dat de Hoge Raad hiermee een (gunstiger) oordeel geeft dan de zienswijze die de Belastingdienst tot op heden hanteert. De Belastingdienst is namelijk gebonden aan het beleid van de staatssecretaris van Financiën, dat stelt dat leegstand tijdens de herzieningsperiode geen aanleiding geeft tot correcties op de eerder toegepaste aftrek.

Het arrest biedt aldus een goed houvast voor verhuurders van vastgoed om aftrek van btw te claimen bij leegstand, zowel wat betreft de herziening van de btw op de investering als de btw op de exploitatielasten gedurende de leegstandsperiode. Het voornemen om het pand btw-belast te verhuren kan worden onderbouwd met uitingen in brochures, advertenties, huuraanbiedingen etc. dat de huurprijs ‘ex btw’ is c.q. deze is gebaseerd op de situatie van btw-belaste verhuur. Ten overvloede merken wij op dat er (dus) geen aftrek van btw kan worden geclaimd door woningcorporaties in verband met leegstand van te verhuren woningen.

[Bron: Uitspraak]

Dit bericht verscheen in de Nieuwsbrief Btw en Overdrachtsbelasting nr. 6 van juli 2014 van de Adviesgroep Indirecte Belastingen van Caraad Belastingadviseurs.

Bij twijfel belt u Digna of Jitske. Zij brengen u graag in contact met één van onze fiscale specialisten.

050 210 3640

Hoge Raad: gemeente heeft volledig recht op bijdrage uit het BCF voor re-integratietrajecten en outplacement

13 juli 2020

Afgelopen vrijdag heeft de Hoge Raad een belangrijk arrest gewezen in de door Caraad gevoerde procedure voor de gemeente Barendrecht. De Hoge Raad oordeelt in navolging van de rechtbank en het gerechtshof dat de gemeente de btw die aan haar in rekening is gebracht voor de uitvoering van re-integratietrajecten volledig kan verhalen op het BTW-compensatiefonds (BCF).

Lees verder

Hoge Raad: btw-discussie omtrent exploitatie begraafplaatsen vermoedelijk nog lang niet begraven.

19 juni 2020

Vandaag heeft de Hoge Raad arrest gewezen in een lang verwachte procedure van gemeente Krimpen aan den IJssel (hierna: de gemeente), inzake de exploitatie van begraafplaatsen. De Hoge Raad oordeelt dat de gemeente bij de uitgifte van grafrechten geen overheidsbevoegdheden gebruikt…

Lees verder

Gemeentelijke en provinciale projecten met financiële bijdrage vanuit een ministerie? Tijdige beoordeling compensabele btw noodzakelijk voor correcte uitbetaling financiële bijdrage ministerie.

11 juni 2020

De afgelopen tijd hebben wij voor gemeenten en provincies meerdere malen projecten begeleid waarin een financiële bijdrage wordt verkregen vanuit een…

Lees verder

UPDATE: Onduidelijkheid bij de regeling bijzonder uitstel van betaling in combinatie met Melding Betalingsonmacht

18 mei 2020

Ondernemers die door de coronacrisis in de problemen zijn gekomen, kunnen de Belastingdienst verzoeken om bijzonder uitstel van betaling. Het gaat hierbij om de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. In alle gevallen is het van belang…

Lees verder
caraad-merk-en-payoff