Gerechtshof Den Haag: Gemeenten kunnen de btw op de instandhoudingskosten van gemeentelijke begraafplaatsen declareren bij het btw-compensatiefonds.

Volgens het Gerechtshof in Den Haag handelt een gemeente niet in hoedanigheid van btw-ondernemer bij de exploitatie van begraafplaatsen. De gemeente geeft daarmee uitvoering aan de plicht die in de Wet op de lijkbezorging aan haar is opgedragen, namelijk de instandhouding van tenminste één gemeentelijke begraafplaats. In het licht van de btw-regelgeving handelt de gemeente in dit verband als overheid en dat betekent dat haar de behandeling van een niet-belastingplichtige ten deel valt. Daar vloeit uit voort dat de btw voor de gemeente (geheel) compensabel is.

Voor gemeenten is dit een belangrijke uitspraak, omdat zij in tot op heden in veel gevallen geen volledig recht op btw-compensatie hebben uitgeoefend. Het door de Belastingdienst gevoerde beleid, inhoudende dat voor deze activiteit geen teruggaaf bcf mogelijk is, stond daar vaak aan in de weg. Indien geen volledig recht op compensatie ten aanzien van deze activiteit is uitgeoefend, dient een gemeente nu te bezien of een verzoek om aanvullende bcf teruggaaf noodzakelijk is en zo ja, in welke vorm.

[Bron: Uitspraak]

Dit bericht verscheen in de Nieuwsbrief Btw en Overdrachtsbelasting nr. 20 van mei 2018 van de Adviesgroep Indirecte Belastingen van Caraad Belastingadviseurs.