Gemeenten en decentralisatie van taken. Vragen VNG aan Weekers over oplossing btw bij samenwerking; gevolgen van samenwerking voor het plafond in het btw-compensatiefonds

Publicatie: Brief van de VNG van 9 april 2013, kenmerk ECGF/U201300486; Brief van de Minister van BZK aan de voorzitter van de Tweede Kamer van 11 juli 2013, kenmerk 2013-0000419342.

In een brief aan de staatssecretaris van Financiën vraagt de VNG aandacht voor de nadelige effecten van btw-heffing bij de samenwerking tussen gemeenten. De VNG signaleert dat samenwerkende gemeenten te maken krijgen met extra btw-kosten doordat zij niet altijd de betreffende btw kunnen verrekenen of claimen bij het BTW-compensatiefonds. In andere gevallen kan het samenwerkingsverband de btw niet doorschuiven aan de gemeenten en dan vormt de btw een extra kostenpost bij het samenwerkingsverband.

Het thema is actueel doordat het huidige kabinet inzet op decentralisatie van taken in met name het sociale domein van de rijksoverheid naar de gemeenten. Alleen door samen te werken zijn gemeenten in staat om deze taken goed uit te kunnen voeren.

Wij onderschrijven de gesignaleerde btw-problematiek, maar tekenen daarbij aan dat het btw-effect sterk afhankelijk is van de wijze van inrichting van de samenwerking. Bij de vormgeving van de samenwerkingsstructuur zal daarom meteen rekening gehouden moeten worden met het btw-aspect.

Aan het BCF is met ingang van 2015 een plafond gesteld, gebaseerd op de raming van het BCF voor 2014 zoals weergegeven in de begroting 2013. In Nieuwsbrief 2 hebben wij aandacht besteed aan deze belangrijke wijzigingen. De declaraties als gevolg van de nieuwe samenwerkingsverbanden zijn hier niet in meegenomen. Indien er meer btw gedeclareerd wordt dan in het BCF zit, zal het meerdere worden gekort op het gemeente- en provinciefonds in de verhouding van de declaraties van de gezamenlijke gemeenten en de gezamenlijke provincies in het betreffende jaar. Een ambtelijke werkgroep bestaande uit Financiën, BZK, VNG en IPO zal bezien hoe, op het moment dat het plafond van het BCF gaat knellen, bepaald kan worden in hoeverre dat ligt aan de btw uit hoofde van nieuwe samenwerkingsverbanden voortvloeiend uit de decentralisaties. Dit heeft de Minister van BZK in een brief van 10 juli 2013 aan de voorzitter van de Tweede Kamer laten weten. In de brief doet de minister overigens geen uitspraken over mogelijke oplossingen als het plafond gaat knellen door de extra btw van de nieuwe samenwerkingsverbanden.

Dit bericht verscheen in de Nieuwsbrief Btw en Overdrachtsbelasting nr. 3 van augustus 2013 van de Adviesgroep Indirecte Belastingen van Caraad Belastingadviseurs.