Gemeenten. Btw-gevolgen decentralisaties

Aanleiding: Brief van de VNG aan haar leden, 27 februari 2014

In nieuwsbrief 3 hebben wij aandacht geschonken aan de btw-problematiek bij de decentralisatie van taken in het sociale domein aan gemeenten. Naar verwachting zal er in de nieuwe situatie (2015) door de gemeenten méér btw voldaan moeten worden omdat de huidige btw-vrijstellingen voor samenwerkingsverbanden en (jeugd)zorg in de nieuwe situatie niet toereikend zullen zijn om een toename van de btw-druk te voorkomen. Op dit moment vindt er overleg plaats tussen het Ministerie van VWS en het Ministerie van Financiën over een eventuele aanpassing van de (zorg) vrijstellingen uit de Wet OB met het oog op de situatie vanaf 2015.

In dit licht is tevens relevant dat er met ingang van 2015 een plafond op het BTW-compensatiefonds wordt ingevoerd; een toename van de btw-druk als gevolg van de decentralisatie zou kunnen leiden tot een overschrijding van het plafond. Uit verschillende bronnen is af te leiden dat bij nieuwe taken voor gemeenten en provincies de compensabele btw in de bijbehorende geldstroom wordt gestort in het BCF en het plafond hiervoor wordt verhoogd. Er zal daarnaast naar verwachting echter ook sprake zijn van (bijkomende) btw als gevolg van bijvoorbeeld het aangaan van nieuwe samenwerkingsverbanden voortvloeiend uit de decentralisaties. In zijn brief van 11 juli 2013 aan de voorzitter van de Tweede Kamer heeft de minister van BZK aangegeven dat er een ambtelijke werkgroep wordt ingericht die zal bezien hoe, op het moment dat het plafond van het BCF gaat knellen, bepaald kan worden in hoeverre dat ligt aan deze (bijkomende) btw. Inmiddels is bekend dat deze werkgroep zijn bevindingen in mei zijn bevindingen zal presenteren.

Daarnaast heeft de VNG in algemene zin aangegeven op zoek te zijn naar oplossingen voor het btw-vraagstuk bij samenwerkingsverbanden.

Wij onderkennen deze problematiek, maar ervaren in de praktijk ook dat er in veel situaties goed werkbare oplossingen toegepast kunnen worden. Verder lijkt er met betrekking tot het aangaan van samenwerkingsverbanden in het sociale domein sprake te zijn van een door de Rijksoverheid opgelegde plicht. In een aantal situaties kunnen wij ons voorstellen dat btw-heffing in geval van (een van hogerhand opgelegde) samenwerking dan niet aan de orde is, omdat de gemeente bij de uitoefening van aan haar opgedragen taken als regel buiten de heffing van btw dient te blijven.

[Bron: Brief]

Dit bericht verscheen in de Nieuwsbrief Btw en Overdrachtsbelasting nr. 5 van maart 2014 van de Adviesgroep Indirecte Belastingen van Caraad Belastingadviseurs.

Bij twijfel belt u Digna of Jitske. Zij brengen u graag in contact met één van onze fiscale specialisten.

050 210 3640

Hoge Raad: gemeente heeft volledig recht op bijdrage uit het BCF voor re-integratietrajecten en outplacement

13 juli 2020

Afgelopen vrijdag heeft de Hoge Raad een belangrijk arrest gewezen in de door Caraad gevoerde procedure voor de gemeente Barendrecht. De Hoge Raad oordeelt in navolging van de rechtbank en het gerechtshof dat de gemeente de btw die aan haar in rekening is gebracht voor de uitvoering van re-integratietrajecten volledig kan verhalen op het BTW-compensatiefonds (BCF).

Lees verder

Hoge Raad: btw-discussie omtrent exploitatie begraafplaatsen vermoedelijk nog lang niet begraven.

19 juni 2020

Vandaag heeft de Hoge Raad arrest gewezen in een lang verwachte procedure van gemeente Krimpen aan den IJssel (hierna: de gemeente), inzake de exploitatie van begraafplaatsen. De Hoge Raad oordeelt dat de gemeente bij de uitgifte van grafrechten geen overheidsbevoegdheden gebruikt…

Lees verder

Gemeentelijke en provinciale projecten met financiële bijdrage vanuit een ministerie? Tijdige beoordeling compensabele btw noodzakelijk voor correcte uitbetaling financiële bijdrage ministerie.

11 juni 2020

De afgelopen tijd hebben wij voor gemeenten en provincies meerdere malen projecten begeleid waarin een financiële bijdrage wordt verkregen vanuit een…

Lees verder

UPDATE: Onduidelijkheid bij de regeling bijzonder uitstel van betaling in combinatie met Melding Betalingsonmacht

18 mei 2020

Ondernemers die door de coronacrisis in de problemen zijn gekomen, kunnen de Belastingdienst verzoeken om bijzonder uitstel van betaling. Het gaat hierbij om de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. In alle gevallen is het van belang…

Lees verder
caraad-merk-en-payoff