Geen integratieheffing bij wijziging van bestemming koop naar huur

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 17 juli 2014, AWB 13/2474

Een woningcorporatie heeft in 2009 btw in aftrek gebracht op de bouw van woningen in verband met de bestemming verkoop. Vermoedelijk omdat verkoop niet lukte, heeft de corporatie acht van de voor de verkoop bestemde woningen in 2011 alsnog voor de verhuur bestemd. De corporatie verzocht de Belastingdienst om met toepassing van de zogeheten Mededeling 26 deze woningen buiten de integratieheffing te laten en enkel de in aftrek gebrachte btw te corrigeren. Mededeling 26 was een besluit van de staatssecretaris van Financiën dat bepaalde dat dit mogelijk was, maar verbond daaraan de voorwaarde dat er geen btw op de stichtingskosten in aftrek werd gebracht. Gelet op deze laatste voorwaarde weigerde de Belastingdienst om in te stemmen met het voorstel van de corporatie en stelde dat de integratieheffing van toepassing was.

De rechtbank komt tot het oordeel dat de corporatie wél recht heeft op toepassing van Mededeling 26. Het doel van die regeling was om corporaties te ontlasten van de integratieheffing. Nu de corporatie de in aftrek gebrachte btw heeft terugbetaald in verband met de wijziging van de bestemming van huur naar koop, verkeert zij in dezelfde positie als waarin zij van meet af aan de btw niet in aftrek zou hebben gebracht. Doel en strekking van de regeling brengt dan mee dat de corporatie deze mag toepassen.

Mededeling 26 is per 1 januari 2010 afgeschaft. Door een overgangsregeling had de regeling nog effect op nieuwbouwprojecten die tot 1 januari 2014 werden opgeleverd. In de praktijk kwam het vaker voor dat corporaties voor de verkoop bestemde nieuw gebouwde woningen uiteindelijk voor de verhuur in gebruik namen. Deze rechtbank uitspraak biedt een rechtvaardiging voor enkel het terugbetalen van in aftrek gebrachte btw. Indien er op basis van de integratieheffing méér btw is (terug)betaald, is het de vraag of daar nog wat aan gedaan kan worden. Dit zal per geval beoordeeld moeten worden.

[Bron: Uitspraak]

Dit bericht verscheen in de Nieuwsbrief Btw en Overdrachtsbelasting nr. 7 van oktober 2014 van de Adviesgroep Indirecte Belastingen van Caraad Belastingadviseurs.