Detachering en btw in zorg en onderwijs

Uitspraken: Hof van Justitie, 12 maart 2015, zaak C 594/13 („go fair” Zeitarbeit OHG); Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 20 maart 2015, 13/01100

Op 12 maart 2015 heeft het Europese Hof van Justitie uitspraak gedaan in de procedure “go fair”. De procedure heeft betrekking op een Duitse zaak, waarbij een uitzendbureau (vennootschap onder firma “go fair”) probeert een btw-vrijstelling te krijgen op het detacheren van verpleegkundigen en zorgverleners aan zorginstellingen.

De vrijstelling waar “go fair” gebruik van wil maken ziet op de diensten welke nauw samenhangen met maatschappelijk werk en met de sociale zekerheid, waaronder begrepen de diensten welke worden verricht door bejaardentehuizen, publiekrechtelijke lichamen of door andere organisaties die als instelling van sociale aard worden erkend.

Volgens het Hof van Justitie kan een uitzendbureau niet worden aangemerkt als een instelling van sociale aard, ook niet als deze gediplomeerd zorgpersoneel ter beschikking stelt en dit personeel zorg verleent aan hulpbehoevenden. Het Hof van Justitie oordeelt dan ook dat er geen gebruik kan worden gemaakt van de betreffende btw-vrijstelling.

Dit arrest leidt dus niet tot een verruiming van de mogelijkheden om zonder btw personeel te kunnen uitlenen aan zorginstellingen. Het is voor zorginstellingen dus nog steeds van belang bij het in- of uitlenen van personeel rekening te houden met kostprijsverhogende btw-heffing. Slechts onder strikte voorwaarden kan deze kostprijsverhogende btw op de in-/uitleen van personeel in een aantal situaties worden voorkomen.

Over één van die situaties, namelijk de vrijstelling voor “nauw met zorg/onderwijs samenhangende handelingen”, heeft het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch op 26 maart 2015 uitspraak gedaan. In deze zaak leent een instelling voor speciaal onderwijs personeel uit aan een Regionaal Expertise Centrum (REC). Het uitgeleende personeel verricht werkzaamheden voor onderdelen van het REC, waaronder de Commissie voor Indicatiestelling (CvI) en het Steunpunt Autisme (Steunpunt).

Het Gerechtshof beoordeelt of de door het uitgeleende personeel verrichte werkzaamheden wel nauw genoeg met het onderwijs samenhangen. De werkzaamheden vanwege het CvI zijn te ver van het onderwijs verwijderd, maar de werkzaamheden voor het Steunpunt worden wel als onontbeerlijk beschouwd voor het verlenen van kwalitatief goed onderwijs. Om deze reden is de uitleen van het personeel alleen vrijgesteld voor zover deze werkzaamheden uitvoert voor het Steunpunt.

Om gebruik te kunnen maken van de vrijstelling voor nauw met de zorg/onderwijs samenhangende handelingen, is dus telkens van belang te beoordelen waarvoor het betreffende personeel door de inlener wordt ingezet. Zijn de betreffende werkzaamheden niet onontbeerlijk voor de zorg of het onderwijs, dan is deze vrijstelling niet van toepassing.

[Bron: Uitspraak]

[Bron: Uitspraak]

Dit bericht verscheen in de Nieuwsbrief Btw en Overdrachtsbelasting nr. 9 van april 2015 van de Adviesgroep Indirecte Belastingen van Caraad Belastingadviseurs.