Btw-vrijstelling samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs

Regeling: Vragen en antwoorden BTW-vrijstelling Passend Onderwijs, Ministeries van Financiën en OCW, 9 oktober 2014

Op 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs ingevoerd. Als overgangsmaatregel geldt tot 1 augustus 2016 een btw-vrijstelling voor bepaalde werkzaamheden tussen een samenwerkingsverband passend onderwijs en de scholen die daar deel van uitmaken. Deze vrijstelling is van toepassing op de werkzaamheden die verricht worden door samenwerkingsverbanden passend onderwijs en de werkzaamheden door scholen aan het samenwerkingsverband passend onderwijs waarin zij deelnemen, voor zover de werkzaamheden een uitvloeisel vormen van het zgn. ondersteuningsplan. Een beschrijving van dit ondersteuningsplan is terug te vinden in art. 18a, lid 8, van de Wet primair onderwijs en in art. 17a, lid 8, van de Wet voortgezet onderwijs.

Onderwijsinstellingen die geen deel uitmaken van een samenwerkingsverband (zoals cluster 1 en 2 instellingen en mbo instellingen) vallen niet onder de btw-vrijstelling passend onderwijs.

Ook het ter beschikking stellen van personeel kan onder deze vrijstelling vallen, mits dit een uitvloeisel vormt van het ondersteuningsplan. De vrijstelling wordt niet ambtshalve toegepast over detacheringen waarover in het verleden reeds btw is betaald.

De ministeries van Financiën en OCW zullen voorafgaand aan het aflopen van de overgangsmaatregel meer duidelijkheid geven over de btw-gevolgen van de werkzaamheden van scholen en samenwerkingsverbanden in verband met de Wet Passend Onderwijs.

[Bron: Besluit]

Dit bericht verscheen in de Nieuwsbrief Btw en Overdrachtsbelasting nr. 8 van januari 2015 van de Adviesgroep Indirecte Belastingen van Caraad Belastingadviseurs.