Btw op re-integratietrajecten volledig compensabel

Deze week heeft Rechtbank Den Haag in een door Caraad Belastingadviseurs gevoerde procedure geoordeeld dat een gemeente de btw die aan haar in rekening is gebracht voor de uitvoering van re-integratietrajecten volledig kan verhalen op het BTW-compensatiefonds.

Re-integratietrajecten en compensatie

Op grond van de Wet werk en bijstand is een gemeente verantwoordelijk voor het aanbieden van voorzieningen gericht op arbeidsinschakeling van uitkeringsgerechtigden. Met de re-integratietrajecten geven gemeenten uitvoering aan deze verantwoordelijkheid.

Deze re-integratietrajecten worden vaak ingekocht bij gespecialiseerde bedrijven. Al jaren zijn er discussies met de Belastingdienst over de vraag of en in welke mate gemeenten de door deze bedrijven in rekening gebrachte btw kunnen verhalen op het BTW-compensatiefonds (BCF).

Alhoewel het Gerechtshof Den Haag begin 2013 al oordeelde dat de btw op re-integratietrajecten volledig compensabel is, hanteert de Belastingdienst in veel gevallen tot op heden een veel strenger beleid. De btw op re-integratietrajecten wordt niet of slechts gedeeltelijk teruggegeven. De Belastingdienst hanteert daarbij het uitgangspunt dat een re-integratietraject in wezen een individuele verstrekking is waarvoor compensatie is uitgesloten.

Uitspraak Rechtbank Den Haag

In een door Caraad Belastingadviseurs gevoerde procedure oordeelt Rechtbank Den Haag dat de btw die drukt op de betreffende re-integratietrajecten wel volledig compensabel is.

Volgens de rechtbank vormen de re-integratiekosten in beginsel geen kosten die betrekking hebben op individuele derden. Dat een re-integratietraject activiteiten bevat die gericht zijn op de uitkeringsgerechtigde maakt dat niet anders. Volgens de rechtbank kan een uitkeringsgerechtigde ook zonder re-integratie mogelijk baat hebben bij die activiteiten, zoals trajectbegeleiding, werknemersvaardigheden, nazorg en sociale activering, maar dat betekent niet dat de re-integratietrajecten niet zijn bestemd voor het eigen gebruik van de gemeente. De gemeente neemt de re-integratiediensten af met als doel de uitkeringsuitgaven te verlagen waarmee de collectiviteit van inwoners van de gemeente is gediend.

Voor de betreffende gemeente bedroeg het belang van deze procedure ruim € 600.000.

Wat betekent deze uitspraak voor uw gemeente?

Op basis van deze uitspraak van de rechtbank lijkt het huidige beleid van de Belastingdienst niet juist te zijn. Hierbij merken wij op dat de Belastingdienst in deze zaak een diepgaand onderzoek had ingesteld naar de inhoud van de re-integratietrajecten. In de eerdere zaak van het gerechtshof Den Haag in 2013 had de Belastingdienst niet voldaan aan zijn bewijslast. Dat laatste was voor diverse inspecteurs reden om de uitspraak van het gerechtshof niet zonder meer te volgen.

Het is (nog) niet bekend of de Belastingdienst hoger beroep zal instellen tegen de uitspraak van Rechtbank Den Haag. Wij zijn van mening dat met deze uitspraak van Rechtbank Den Haag gemeenten zich terecht op het standpunt kunnen stellen dat de btw op re-integratietrajecten volledig compensabel is.

Wij merken daarbij wel op dat deze uitspraak niet betekent dat alle btw die voor de uitvoering van de Wet werk en bijstand in rekening wordt gebracht altijd compensabel is. Er kan sprake zijn van diensten die wellicht wel als een individuele verstrekking moeten worden aangemerkt, zoals sportabonnementen. Een inhoudelijk onderzoek blijft dus noodzakelijk.

Voor zover geen definitieve afspraken met de Belastingdienst zijn gemaakt over de compensatie bij re-integratietrajecten, kunnen gemeenten ook voor het verleden nog een verzoek doen om volledige compensatie voor de re-integratietrajecten te krijgen. Wel geldt een verjaringstermijn van vijf jaar, zodat een verzoek voor het jaar 2012 voor het einde van dit jaar moet zijn ingediend. Naar onze opvatting moet de Belastingdienst ook voor de reeds verstreken jaren betekenis toekennen aan deze uitspraak.

Caraad Belastingadviseurs kan uw gemeente helpen om vast te stellen of en in welke mate uw gemeente een extra bijdrage uit het BCF voor de re-integratietrajecten kan krijgen. Tevens kan Caraad Belastingadviseurs ervoor zorgdragen dat een verzoek op juiste wijze wordt ingediend. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze adviseurs.