Belastingrente bij spiegelcorrecties tussen btw en BTW-compensatiefonds (gemeenten)

De rechtbank heeft het beroep van een gemeente inzake de belastingrente bij spiegelcorrecties tussen de omzetbelasting en BCF-bijdrage ongegrond verklaard.

Waar gaat het om?

Een gemeente heeft suppletie-aangiften omzetbelasting ingediend over de afgelopen jaren. De suppletie-aangiften hebben betrekking op bedragen die eigenlijk via het BTW-compensatiefonds (BCF) hadden moeten worden teruggevraagd. De gemeente heeft tevens een aanvullende opgave BCF ingediend om dezelfde bedragen weer terug te ontvangen.

Een gemeente, of een ander publiekrechtelijk lichaam dat ook toegang heeft tot het BCF, is vaak per saldo belastingrente verschuldigd bij aanmerkelijke verschuivingen tussen het recht op compensatie van btw bij het BCF en het recht op teruggaaf c.q. verrekening van btw op de btw-aangifte en vice versa. De Belastingdienst brengt namelijk wel belastingrente over de na te heffen bedragen in rekening maar vergoedt in lang niet alle gevallen hetzelfde bedrag aan rente over de terug te geven btw-bedragen. Hiermee worden gemeenten en overige compensatiegerechtigden ernstig benadeeld.

Met name bij grote projecten met (veel) openbare infrastructuur en/of openbaar gebied kunnen ter zake van de btw aanmerkelijke verschuivingen aan de orde komen tussen het recht op compensatie van btw bij het BCF en het recht op verrekening c.q. teruggaaf van btw op de btw-aangifte. Doordat wel rente moet worden betaald bij correcties die voortvloeien uit verschuivingen en niet hetzelfde bedrag aan rente wordt vergoed, kunnen de kosten van belastingrente flink oplopen als over meerdere jaren correcties moeten worden doorgevoerd.

De betreffende gemeente werd niet alleen geconfronteerd met een fors rentenadeel, maar ook met een verzuimboete!

Btw en het BCF

De gemeente voerde aan dat uit de ontstaansgeschiedenis van het BCF blijkt dat btw en het BCF communicerende vaten zijn waarbij er sprake dient te zijn van renteneutraliteit, echter die ontbreekt in deze casus volledig. Daarnaast voerde zij onder meer aan dat er sprake was van strijdigheid met redelijkheid en billijkheid. Bovendien vond de gemeente dat zij twee keer werd gestraft met èn renteschade èn een verzuimboete.

De uitspraak. Renteberekening blijft in stand. Verzuimboete vervalt.

De rechtbank stelde de gemeente voor wat betreft de rente helaas in het ongelijk. De rechtbank beslist: “de wettelijke regeling brengt immers mee dat bij tegenover elkaar staande correcties, waarbij suppleties leiden tot alsnog te betalen omzetbelasting versus alsnog te ontvangen vergoedingen uit het BCF, de te betalen belastingrente en de te vergoeden belastingrente berekend wordt over twee verschillende tijdvakken. Per saldo wordt er in gevallen als de onderhavige derhalve meer rente in rekening gebracht dan vergoed. Uit de (…) geciteerde Kamerstukken volgt dat de wetgever dit verschil ook heeft onderkend en de door eiser gestelde renteneutraliteit niet heeft beoogd.”.

Voor wat betreft het beroep op de redelijkheid en billijkheid geeft de rechtbank aan dat zij niet bevoegd is de innerlijke waarde of de billijkheid van een wet te toetsen en een juiste wetstoepassing achterwege te laten (behoudens strijdigheid met verdragen).

De verzuimboete vervalt echter wel nu de correcties voortvloeien uit een gesloten convenant horizontaal toezicht. De rechtbank is van mening dat nu zowel horizontaal toezicht als het in rekening brengen van belastingrente gericht is op inscherping van de fiscale verplichtingen, de Belastingdienst bij afweging van alle betrokken belangen in redelijkheid niet tot de beslissing heeft kunnen komen om bij de naheffingsaanslagen ook verzuimboeten op te leggen.   

Vervolg

De uitspraak is voor de praktijk van groot belang omdat veel gemeenten tegen deze problematiek aanlopen. Wij verwachten dat de gemeente in kwestie de procedure zal voortzetten. Het zou de wetgever overigens sieren om deze als onredelijk ervaren uitkomst via een beleidsbesluit weg te nemen.

Mocht u tegen dezelfde problematiek aanlopen, bijvoorbeeld omdat een boekenonderzoek is ingesteld en er spiegelcorrecties worden voorgesteld, dan is er alle aanleiding om met de Belastingdienst praktische afspraken te maken om de renteproblematiek tot een minimum te beperken. Op voorhand instemmen met extrapolatie bij spiegelcorrecties bij boekenonderzoek lijkt gegeven deze uitspraak al helemaal niet raadzaam.

Onze adviseurs zijn graag bereid u bij te staan bij de renteproblematiek voortvloeiende uit mogelijke spiegelcorrecties.

[Bron: Uitspraak]