Belastingplan 2020: Highlights loonheffingen

In onderstaand nieuwsbericht gaan wij in op een aantal interessante wijzigingen ten aanzien van de loonheffingen die zijn opgenomen in het Belastingplan 2020.

Werkkostenregeling

Vergroten vrije ruimte

Door middel van toepassing van de Werkkostenregeling (WKR) kunnen werkgevers onbelaste vergoedingen en verstrekkingen aan hun werknemers geven. Voor zover een vergoeding of verstrekking niet gericht is vrijgesteld, kan deze onbelast plaatsvinden door deze ten laste te brengen van de vrije ruimte. De vrije ruimte bedraagt voor 2019 1,2% van de fiscale loonsom.

Per 1 januari 2020 wordt de vrije ruimte vergroot en bedraagt die 1,7% van de loonsom tot en met € 400.000. Over het meerdere deel van de loonsom blijft het percentage 1,2%. Dit betekent een verruiming van de vrije ruimte van maximaal € 2.000 per werkgever. Ook voor werkgevers die de WKR-concernregeling toepassen, geldt dat de verruiming niet meer zal bedragen.

Gerichte vrijstelling voor de verklaring omtrent gedrag (VOG)

Voor de VOG wordt voorgesteld om een gerichte vrijstelling in te voeren. Tot op heden kan de werkgever de kosten voor de VOG onbelast vergoeden door deze ten laste van de vrije ruimte te brengen. Als gevolg van de invoering van een gerichte vrijstelling kunnen werkgevers de VOG die in het kader van de dienstbetrekking wordt aangevraagd, onbelast vergoeden.

Belangrijk is wel dat deze als eindheffingsbestanddeel voor de WKR is aangewezen. Veel werkgevers in de publieke sector zijn verplicht om een VOG van hun medewerkers te hebben. Omdat de medewerker kosten maakt voor de aanvraag is het daarbij veelal gebruikelijk deze kosten te vergoeden. De vergoeding wordt vervolgens veelal ten laste van de vrije ruimte gebracht. Door toepassing van een gerichte vrijstelling zal dit een substantiële impact hebben op de vrije ruimte.

Voldoen eindheffing WKR

Op grond van de voorgestelde wijzigingen geldt dat de verschuldigde eindheffing voor de WKR één tijdvak later kan worden aangegeven en afgedragen. De verschuldigde eindheffing dient uiterlijk te worden aangegeven en voldaan over het tweede tijdvak van het volgende jaar. Voor de meeste werkgevers dient de eindheffing aldus over de maand februari, die plaatsvindt in maart, te worden aangegeven en voldaan. Werkgevers hebben hiermee iets langer de tijd om te beoordelen of de vrije ruimte wordt overschreden.

Fiets

Werkgevers kunnen aan hun werknemers een (elektrische) fiets ter beschikking stellen voor onder andere het woon-werkverkeer waarbij het eigendom van de fiets bij de werkgever blijft. Dit kunnen zowel door de werkgever aangeschafte fietsen zijn als ook leasefietsen. De werknemer heeft een voordeel omdat de fiets ook voor privédoeleinden gebruikt kan worden. Tot en met 2019 moet dat worden bepaald aan de hand van de waarde ervan in het economische verkeer.

Vanaf 1 januari 2020 wordt voorgesteld de waarde van het privévoordeel forfaitair vast te stellen op 7% van de consumentenadviesprijs van de fiets. Dat maakt de fiscale uitvoeringspraktijk een stuk eenvoudiger.

Belangrijk aandachtspunt is dat de fiets van de zaak naast een auto van de zaak ter beschikking gesteld kan worden, maar de ter beschikking stelling kan niet naast de gericht vrijgestelde (onbelaste) kilometervergoeding van € 0,19/km plaatsvinden. De reden daarvan is dat de gericht vrijgestelde kilometervergoeding alleen is toegestaan als de werknemer op een eigen fiets of auto naar het werk komt. Als de werkgever de werknemer door middel van een fiets van de zaak voorziet in het vervoer waardoor de werknemer geen kosten meer heeft om naar het werk te komen, is er geen grondslag meer voor een kostenvergoeding.

Dit besef is van groot belang, omdat bij veel werkgevers er een meerkeuzearbeidsvoorwaarden-regeling is met de mogelijkheid om brutoloon (zoals een eindejaarsuitkering) uit te ruilen tegen fiscale ruimte in het woon-werkverkeer. Maar als aan de werknemer een fiets van de zaak ter beschikking is gesteld, vervalt deze uitruilmogelijkheid. Gevolg is dat de werknemer dit fiscale voordeel verliest. De voorgestelde wettekst is helder: ongeacht of de werknemer op bepaalde dagen met een eigen vervoersmiddel naar het werk reist, bijvoorbeeld op regenachtige dagen, door de fiets van de zaak is er geen mogelijkheid meer de gericht vrijgestelde (onbelaste) kilometervergoeding van € 0,19/km.

De (lease)fiets van de zaak kan nog steeds een aantrekkelijke wijze zijn om werknemers te stimuleren per fiets naar het werk te laten reizen en ook privé te gebruiken. De nieuwe waarderingsregeling voor een ter beschikking gestelde fiets van de zaak maakt de vaststelling van het privévoordeel in ieder geval eenvoudig.

Voor werkgevers met weinig tot geen vrije ruimte in de WKR kan het bijvoorbeeld een oplossing zijn om de werknemers op fiscaal vriendelijke wijze toch te voorzien van een (elektrische) fiets.

Vrijwilligersregeling

Per 1 januari 2019 geldt dat vrijwilligers maximaal € 170 per maand en € 1.700 per kalenderjaar aan vergoedingen en verstrekkingen mogen ontvangen zonder dat de organisatie hierover loonbelasting en premie volksverzekeringen is verschuldigd. De organisatie is tevens geen premies werknemersverzekeringen verschuldigd.

In het Belastingplan 2020 is voorgesteld de maximumbedragen met ingang van 1 januari 2020 jaarlijks te indexeren. Hierbij zal het maximumbedrag per kalenderjaar rekenkundig worden afgerond op een veelvoud van € 100. Als gevolg van de rekenkundige afronding zullen de bedragen niet jaarlijks worden aangepast.

Wilt u meer weten over de wijzigingen die in het Belastingplan 2020 zijn opgenomen, neem dan gerust contact met ons op.

Wietze HoekstraDavid SavenijeEdwin Mosselaar
06 429 195 5506 835 552 2606 535 986 63
whoekstra@caraad.comdsavenije@caraad.comemosselaar@caraad.com
Wietze Hoekstra
David Savenije
Edwin Mosselaar