Belastingplan 2019: verruiming sportvrijstelling btw

In het belastingplan is voorzien in een verruiming van de btw-sportvrijstelling. Bekeken vanuit de dwingende Europese btw-richtlijn past Nederland die vrijstelling te beperkt toe, namelijk alleen op de diensten die sportverenigingen aan hun leden verrichten. De btw-richtlijn geeft geen mogelijkheid om bij de toepassing van deze btw-sportvrijstelling onderscheid te maken tussen diensten aan leden en diensten aan anderen. Om die reden wordt de sportvrijstelling aangepast waardoor de vrijstelling een ruimer bereik krijgt: álle diensten die nauw samenhangen met de beoefening van sport en die worden verricht door niet-winstbeogende ondernemers, vallen vanaf 1 januari 2019 onder de vrijstelling.

Deze wijziging heeft met name impact voor niet-winstbeogende exploitanten van sportaccommodaties, zoals gemeenten en stichtingen. Deze exploitanten vallen nu nog onder het fiscaal gunstige regime van het ‘geven van gelegenheid tot sportbeoefening’, te weten een relatief geringe btw-afdracht vanwege het toepasselijke lage btw tarief in combinatie met een volledig recht op teruggaaf van de voorbelasting op exploitatielasten en investeringen. Vanaf 2019 slaat dit om naar een belastingvrijstelling: geen afdrachtverplichting meer maar ook geen recht op vooraftrek meer. In vrijwel alle gevallen betekent dit een (aanzienlijke) nadeel voor de betrokken categorieën exploitanten vanwege het vervallen van het recht op aftrek van voorbelasting.

Via een (fiscale) overgangsregeling, opgenomen in het Belastingplan 2019, en een tweetal subsidieregelingen die vanaf 2019 gaan gelden wordt tegemoet gekomen aan de lastenverzwaring voor de exploitanten van de sportaccommodaties. Niet in alle gevallen zal deze regeling echter volledige compensatie bieden voor het vervallen van het recht op btw-aftrek. In eerdere extra edities van onze nieuwsbrief zijn wij meer in detail ingegaan op de aspecten uit het belastingplan en de werking van de subsidieregelingen. Mocht u meer informatie willen, neemt u dan contact met ons op.

[Bron: Belastingplan 2019]

Dit bericht verscheen in de Nieuwsbrief Btw en Overdrachtsbelasting nr. 21 van oktober 2018 van de Adviesgroep Indirecte Belastingen van Caraad Belastingadviseurs.