Belastingplan 2019: verruiming sportvrijstelling btw

In het belastingplan is voorzien in een verruiming van de btw-sportvrijstelling. Bekeken vanuit de dwingende Europese btw-richtlijn past Nederland die vrijstelling te beperkt toe, namelijk alleen op de diensten die sportverenigingen aan hun leden verrichten. De btw-richtlijn geeft geen mogelijkheid om bij de toepassing van deze btw-sportvrijstelling onderscheid te maken tussen diensten aan leden en diensten aan anderen. Om die reden wordt de sportvrijstelling aangepast waardoor de vrijstelling een ruimer bereik krijgt: álle diensten die nauw samenhangen met de beoefening van sport en die worden verricht door niet-winstbeogende ondernemers, vallen vanaf 1 januari 2019 onder de vrijstelling.

Deze wijziging heeft met name impact voor niet-winstbeogende exploitanten van sportaccommodaties, zoals gemeenten en stichtingen. Deze exploitanten vallen nu nog onder het fiscaal gunstige regime van het ‘geven van gelegenheid tot sportbeoefening’, te weten een relatief geringe btw-afdracht vanwege het toepasselijke lage btw tarief in combinatie met een volledig recht op teruggaaf van de voorbelasting op exploitatielasten en investeringen. Vanaf 2019 slaat dit om naar een belastingvrijstelling: geen afdrachtverplichting meer maar ook geen recht op vooraftrek meer. In vrijwel alle gevallen betekent dit een (aanzienlijke) nadeel voor de betrokken categorieën exploitanten vanwege het vervallen van het recht op aftrek van voorbelasting.

Via een (fiscale) overgangsregeling, opgenomen in het Belastingplan 2019, en een tweetal subsidieregelingen die vanaf 2019 gaan gelden wordt tegemoet gekomen aan de lastenverzwaring voor de exploitanten van de sportaccommodaties. Niet in alle gevallen zal deze regeling echter volledige compensatie bieden voor het vervallen van het recht op btw-aftrek. In eerdere extra edities van onze nieuwsbrief zijn wij meer in detail ingegaan op de aspecten uit het belastingplan en de werking van de subsidieregelingen. Mocht u meer informatie willen, neemt u dan contact met ons op.

[Bron: Belastingplan 2019]

Dit bericht verscheen in de Nieuwsbrief Btw en Overdrachtsbelasting nr. 21 van oktober 2018 van de Adviesgroep Indirecte Belastingen van Caraad Belastingadviseurs.

Bij twijfel belt u Digna of Jitske. Zij brengen u graag in contact met één van onze fiscale specialisten.

050 210 3640

Belastingrente bij spiegelcorrecties tussen btw en BTW-compensatiefonds (gemeenten)

30 januari 2020

De rechtbank heeft het beroep van een gemeente inzake de belastingrente bij spiegelcorrecties tussen de omzetbelasting en BCF-bijdrage ongegrond verklaard…

Lees verder

SPUK-aanvraag vóór 1 maart 2020. Discussie bewegingsonderwijs

23 januari 2020

Met ingang van 1 januari 2019 is de verruimde btw-sportvrijstelling in werking getreden. De wijziging van de btw-sportvrijstelling heeft nadelige btw-gevolgen voor de exploitatie van (gemeentelijke) sportaccommodaties. Het ministerie van VWS heeft met een specifieke uitkering voor gemeenten (SPUK) en een subsidieregeling voor amateursportorganisaties (BOSA) het btw-nadeel zoveel als…

Lees verder

Hoge Raad: bij bepalen btw-aftrekrecht binnensportaccommodatie dient geen rekening te worden gehouden met overcapaciteit/leegstand

14 januari 2020

n een door Caraad gevoerde procedure heeft de Hoge Raad op 10 januari 2020 een arrest gewezen over de aftrek van btw bij de exploitatie van binnensportaccommodaties. Meer specifiek wordt geoordeeld…

Lees verder

Verhuurderheffing: uitbreiding heffingsvermindering voor nieuwbouw

10 januari 2020

De toegankelijkheid van de heffingsvermindering verhuurderheffing voor nieuwbouw van huurwoningen onder de laagste aftoppingsgrens in de huurtoeslag is met ingang van 2 januari 2020 uitgebreid…

Lees verder
caraad-merk-en-payoff