Belastingplan 2015

In het wetsvoorstel Belastingplan 2015, zoals dat is gepubliceerd op Prinsjesdag, is een aantal wijzigingen op btw-gebied aangekondigd. Het gaat om de volgende wetswijzigingen:

  1. De wettelijke verankering van het al eerder bekend gemaakte kabinetsbesluit om het lage btw-tarief op onderhoud van woningen met een half jaar te verlengen tot 1 juli 2015;
  2. De koepelvrijstelling uit de Wet OB zal vanaf 1 januari 2015 niet langer gelden voor paritaire dienstverlening (advies en ondersteuning aan werkgevers- en werknemersorganisaties) door samenwerkingsverbanden van deze organisaties. Er is nog niet ingevuld wat er exact onder paritaire dienstverlening moet worden verstaan.
  3. De voorwaarde dat de btw-vrijstelling voor ziekenhuizen en verzorgingshuizen alleen geldt voor niet-winstbeogende instellingen komt per 1 januari 2015 te vervallen. In het fiscale beleid is al goedgekeurd dat deze zorg is vrijgesteld van btw, echter met uitzondering van de verstrekking van voeding door deze exploitanten. Vanaf 2015 zal ook het verstrekken van voeding door winstbeogende exploitanten onder de vrijstelling vallen.

[Bron: Wetsvoorstel]

Dit bericht verscheen in de Nieuwsbrief Btw en Overdrachtsbelasting nr. 7 van oktober 2014 van de Adviesgroep Indirecte Belastingen van Caraad Belastingadviseurs.