Belastingdienst komt terug op standpunt inzake rentetoerekening aan de QuickScan

In onze nieuwsbrief van 23 november 2016 hebben wij u op de hoogte gesteld van het standpunt van de Belastingdienst dat bij de toepassing van de QuickScan op geen enkele wijze rekening mocht worden gehouden met (daadwerkelijk betaalde) rente. Zoals wij reeds in onze nieuwsbrief stelden roept deze zienswijze veel vragen op en wijkt dit standpunt bovendien af van hetgeen in eerdere SVLO-stukken is opgemerkt. Het doet ons dan ook deugd dat de Belastingdienst na overleg met de VNG, de VvG en drie gemeenten haar standpunt heeft herzien. Afgelopen donderdag is naar aanleiding van dit overleg een nieuwsbericht op de website van de VNG gepubliceerd. In dit bericht is onder meer bekend gemaakt dat “voor het nader onderzoek naar het winstoogmerk na de QuickScan de werkelijk betaalde rente over het aandeel vreemd vermogen aan de QuickScan kan worden toegevoegd”.

Wij vinden het volstrekt logisch dat de Belastingdienst op haar standpunt is teruggekomen. Het oorspronkelijke standpunt van de Belastingdienst had namelijk tot gevolg dat de daadwerkelijk betaalde rente over het vreemd vermogen voor de QuickScan niet in aftrek mocht worden gebracht. Zelfs de daadwerkelijk betaalde rente op projectfinanciering werd niet in aftrek toegestaan. Dit is niet alleen in strijd met de economische realiteit, maar is tevens strijdig met bestaande fiscale regelgeving en jurisprudentie.

De Belastingdienst komt nog met nadere voorbeelden die de kaders van de QuickScan moeten verduidelijken. Niet duidelijk is of dit nog impact zal hebben op de hoeveelheid rente die na de QuickScan kan worden toegevoegd.

Voor veel van onze klanten vormt de betaalde rente over het vreemd vermogen het omslagpunt tussen een winstgevende- en verlieslatende grondexploitatie. De rente is hiermee dus van doorslaggevend belang met betrekking tot de vraag of de gemeente ten aanzien van haar grondexploitaties belastingplichtig is voor de vennootschapsbelasting, met alle gevolgen van dien. Voor een deel is dus een einde gekomen aan de onzekerheid inzake de toerekening van de rente voor de toepassing van de QuickScan. Dit betekent helaas nog niet dat het gehele speelveld nu helder is.

Met name de toerekening van eigen vermogen en vreemd vermogen is een onduidelijk punt, alsmede de berekening van de waarde voor de openingsbalans en de berekening van de jaarwinst.

Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen en adviseren u zelf een standpunt in te nemen, bij voorkeur in samenspraak met andere gemeenten met dezelfde problematiek. Het gezamenlijk optrekken zal de positie richting de Belastingdienst versterken!

[Bron: Nieuwsbericht VNG]

Dit bericht verscheen in de Extra Nieuwsbrief van april 2017 van Caraad Belastingadviseurs over de Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen.