Actualiteiten vennootschapsbelastingplicht overheidsbedrijven

Eind vorig jaar is het wetsvoorstel Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen aangenomen door de Tweede Kamer. Verwacht wordt dat de Eerste Kamer in het eerste kwartaal van dit jaar het wetsvoorstel zal aannemen.

Bij de stemming in de Tweede Kamer is het amendement Dijkgraaf aangenomen wat inhoudt dat dienstverleningsovereenkomsten (DVO’s) onder voorwaarden ook onder de reikwijdte van de samenwerkingsvrijstelling vallen. Vervolgens is een motie aangenomen waaruit het voornemen blijkt om overheden voor wat betreft de vennootschapsbelasting zoveel mogelijk onder het regime van Horizontaal Toezicht te brengen.

Omdat de wet effectief in werking treedt met ingang van 1 januari 2016 is het van belang dat -voor zover nog geen start is gemaakt- op zeer korte termijn wordt begonnen met het beoordelen van de impact voor u als gemeente van de nieuwe wetgeving. Omdat slechts de ondernemingsactiviteiten in beginsel onder de belastingplicht vallen, verwachten wij dat het overgrote deel van de activiteiten niet zal worden geraakt door de nieuwe wetgeving. De impact van de wetgeving is echter groot op die onderdelen die mogelijk wel zullen worden geraakt, bijvoorbeeld het grondbedrijf, vastgoedexploitatie, parkeren, concurrerende diensten voor derden e.d.

Wij staan een praktische en efficiënte werkwijze voor van onze vpb- en btw-specialisten die snel duidelijk zal bieden. Voor informatie kunt u contact met ons opnemen. Ook verwijzen wij naar onze Caraad App waarin de belangrijke documenten zijn gebundeld over dit onderwerp. Verkrijgbaar in de AppStore en Google Playstore, zoekterm Caraad.

Dit bericht verscheen in de Nieuwsbrief Btw en Overdrachtsbelasting nr. 8 van januari 2015 van de Adviesgroep Indirecte Belastingen van Caraad Belastingadviseurs.